دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، مهر 1402، صفحه 1-83 (جلد 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1402)