اختصاص شناسه الکترونیکی DOI

به کلیه مقالاتی که از شماره نهم (دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 1396) به بعد در نشریه هواشناسی کشاورزی چاپ شوند شناسه الکترونیکی DOI اختصاص داده می شود.