تماس با ما

ارتباط  با دبیرخانه:

آدرس: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران، دفتر نشریه هواشناسی کشاورزی

کدپستی 14111-76169

تلفکس: 33257190-034

ایمیل دبیرخانه: agromet_journal@yahoo.com