اهداف و چشم انداز

نشریه علمی هواشناسی کشاورزی به عنوان رسانه ای برای تبادل اطلاعات و نتایج پژوهش‌های علمی، فنی و تخصصی میان استادان، دانشمندان و مهندسین ایرانی و همچنین جوامع علمی و حرفه‌ای ملی و بین‌المللی و اعتلای سطح دانش در زمینه علوم هواشناسی کشاورزی می‌باشد.

محورهای نشریه:

 1. رابطه گیاه و محیط
 2. کمی‌سازی تأثیر پدیده‌های زیان‌بخش بر کشاورزی
 3. مدل‌سازی و پیش‌بینی‌های هواشناسی کشاورزی
 4. جفت‌سازی مدل‌های جوی- اقیانوسی و مدل‌های زراعی
 5. ارتباط آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی با عوامل هواشناسی
 6. کاربرد ابزارها و تکنیک‌های نوین در اندازه‌گیری‌های میدانی هواشناسی کشاورزی
 7. هواشناسی کشاورزی محصولات خاص
 8. برهمکنش گیاه و فرایندهای هیدرومتئورولوژیک
 9. مدیریت ریسک در هواشناسی کشاورزی
 10. هواشناسی کشاورزی و امنیت غذایی
 11. اقلیم‌شناسی کشاورزی
 12. اثر تغییر اقلیم بر فرآیندهای فنولوژیک و تولیدات دامی و گیاهی
 13. کاربرد RS و GIS در پایش و مدیریت تولیدات زراعی
 14. فرآیندهای خرد اقلیمی گیاه و محیط