نتیجه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1396

نشریه هواشناسی کشاورزی در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1396  رتبه (A) با امتیاز 83 را کسب نموده است.