راهنمای نویسندگان

جهت دریافت دستورالعمل تهیه مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دستورالعمل تهیه مقاله

جهت دریافت فرم تعهدنامه اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فرم واگذاری حق چاپ اینجا کلیک کنید. 

جهت سابمیت مقاله، فایل اصل مقاله (بدون ذکر نام نویسندگان)، فایل مشخصات نویسندگان (به زبان فارسی و انگلیسی) و نیز فایل تعهدنامه (در قالب فایل های تکمیلی/ اضافی) بارگذاری شوند.

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.

هزینه های داوری و چاپ مقالات:

 هزینه داوری هر مقاله در حال حاضر صدهزار تومان است. در صورت پذیرش مقاله برای چاپ، قبل از چاپ مقاله به صورت آنلاین، هزینه چاپ نیز دریافت می گردد. هزینه چاپ مقالات چهارصد هزار تومان  است. 

 پرداخت حق داوری در ابتدای ارسال مقاله انجام نمیگیرد و پس از بررسی دبیرخانه نشریه و تایید مقاله از نظر انطباق با محورهای نشریه حق داوری دریافت گردیده و مقاله جهت داوری ارسال می گردد.

تصویر فیش پرداختی در قسمت فایلهای تکمیلی/اضافی در سامانه نشریه  بارگذاری شود.

 در صورت عدم دریافت رسید پرداخت مبلغ حق داوری مقاله، فرایند داوری مقاله آغاز نخواهد شد.

شماره حساب ۲۲۵۱۱۱۹۷۲۷ بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید باهنر کرمان به نام بهرام بختیاری، غلامعباس بارانی و نوذر قهرمان

(شماره شبا 920180000000002251119727)