داوران

ردیف نام نام خانوادگی سمت / سازمان  پست الکترونیکی
1 حامد ابراهیمیان طالشی دانشگاه تهران ebrahimian@ut.ac.ir
2 حمزه احمدی حکیم سبزواری hamzehahmadi2009@gmail.com
3 محمود احمدی   ma_ahmadi@sbu.ac.ir
4 فرهنگ احمدی گیوی دانشگاه تهران ahmadig@ut.ac.ir
5 سمیرا اخوان   akhavan_samira@yahoo.com
6 آرش ادیب   arashadib@scu.ac.ir
7 سعید اسلامیان   pr.eslamian@gmail.com
8 حمیدرضا افشارنادری دانشگاه تهران hafsharnaderi@ut.ac.ir
9 حمید امیرنژاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری h.amirnejad@sanru.ac.ir
10 روح اله اوجی  دانشگاه گیلان oji_r@yahoo.com
11 پرویز ایران نژاد دانشگاه تهران piran@ut.ac.ir
12 مهدی آخوندزاده دانشگاه تهران makhonz@ut.ac.ir
13 مجید آزادی سازمان هواشناسی کشور پژوهشکده اقلیم شناسی azadi68@hotmail.com
14 زهرا آقاشریعتمداری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران zagha@ut.ac.ir
15 علی اصغر آل شیخ   alesheikh@kntu.ac.ir
16 ایمان بابائیان سازمان هواشناسی کشور پژوهشکده اقلیم شناسی ibabaeian@yahoo.com
17 سعید بازگیر دانشگاه تهران sbazgeer@ut.ac.ir
18 آرشین بختیاری دانشگاه بم arshinbakhtiary@yahoo.com
19 بهرام بختیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان drbakhtiari@uk.ac.ir
20 ام البنین بذرافشان دانشگاه هرمزگان o.bazrafshan@hormozgan.ac.ir
21 جواد بذرافشان دانشگاه تهران jbazr@ut.ac.ir
22 فاطمه بزازان دانشگاه الزهرا fbazzazan@alzahra.ac.ir
23 محمد بنایان اول دانشگاه فردوسی مشهد banayan@um.ac.ir
24 جواد بهمنش دانشگاه ارومیه j.behmanesh@urmia.ac.ir
25 محمدرضا بی همتا دانشگاه تهران mrghanad@ut.ac.ir
26 جهانگیر پرهمت   porhemmat@scwmri.ac.ir
27 لاله پرویز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان laleh_parviz@yahoo.com
28 کامبیز پور طهماسی دانشگاه تهران pourtahmasi@ut.ac.ir
29 بهرام ثقفیان   saghafian@scwmri.ac.ir
30 مرضیه ثمره هاشمی دانشگاه شهید باهنر کرمان samare@uk.ac.ir
31 سمیه حجابی دانشگاه ارومیه s.hejabi@urmia.ac.ir
32 زهرا حجازی زاده  دانشگاه خوارزمی تهران hedjazizadeh@yahoo.com
33 کتایون حق وردی   55324@kiau.ac.ir
34 پرویز حقیقت جو دانشگاه زابل phjou40@gmail.com
35 سعید حمزه دانشگاه تهران saeid.hamzeh@ut.ac.ir
36 عباس خاشعی سیوکی دانشگاه بیرجند abbaskhashei@birjand.ac.ir
37 شهریار خالدی  دانشگاه شهید بهشتی تهران shahriar_khaledi6@yahoo.com
38 حسن خسروی دانشگاه تهران hakhosravi@ut.ac.ir
39 اسدالله خورانی دانشگاه هرمزگان khoorani@hormozgan.ac.ir
40 جواد خوشحال دستجردی دانشگاه اصفهان j.khoshhal@geo.ui.ac.ir
41 یونس خوشخو دانشگاه کردستان yoones.khoshkhoo@gmail.com
42 محمد دارند دانشگاه کردستان m.darand@uok.ac.ir
43 پیمان دانش کار آراسته عضو هیات علمی گروه آب دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) arasteh@eng.ikiu.ac.ir
44 علی اضعر درویش صفت دانشگاه تهران adarvish@ut.ac.ir
45 فریدون رادمنش   radmanesh@scu.ac.ir
46 محمود رائینی سرجاز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری m.raeini@sanru.ac.ir
47 جابر رحیمی دانشگاه تهران jaberrahimy@ut.ac.ir
48 محمد رحیمی دانشگاه سمنان mrahimi1972@gmail.com
49 علی رحیمی خوب دانشگاه تهران akhob@ut.ac.ir
50 حمید رحیمیان دانشگاه تهران hrahimian@ut.ac.ir
51 علی اکبر رسولی دانشگاه تبریز rasouli@tabrizu.ac.ir
52 محسن رضاپور دانشگاه بیرجند mohsenrzp@uk.ac.ir
53 پرویز رضازاده سازمان هواشناسی کشور پژوهشکده اقلیم شناسی rezazadeh.pr@gmail.com
54 عباس رضایی دانشگاه شهید باهنر کرمان rezaei@uk.ac.ir
55 حمید زارع ابیانه  دانشگاه بوعلی سینا، همدان zare_h2000@yahoo.com
56 محمدرضا زارع مهرجردی دانشگاه شهید باهنر کرمان zare@uk.ac.ir
57 آذر زرین دانشگاه فردوسی مشهد zarrin@um.ac.ir
58 محسن زواره دانشکده علوم کشاورزی گیلان mzavareh@guilan.ac.ir
59 بهروز سبحانی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی sobhani@uma.ac.ir
60 علی اکبر سبزی پرور  دانشگاه بوعلی سینا، همدان sabziparvar@yahoo.co.uk
61 عبدالرسول سلمان ماهینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان a_mahini@yahoo.com
62 محمد سلیقه دانشیار اقلیم شناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران saligheh@tmu.ac.ir
63 کریم سلیمانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری solaimani2001@yahoo.co.uk
64 نسرین سیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان nasrin_sayari@yahoo.com
65 کاکا شاهدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری kaka.shahedi@gmail.com
66 ناصر شاهنوشی فروشانی دانشگاه فردوسی مشهد naser.shahnoushi@gmail.com
67 علی شهیدی دانشگاه بیرجند ashahidi@birjand.ac.ir
68 امین شیروانی دانشگاه شیراز am_shirvani@hotmail.com
69 ایرج صالح دانشگاه تهران isaleh@ut.ac.ir
70 برومند صلاحی دانشگاه محقق اردبیلی bromand416@yahoo.com
71 فریبرز عباسی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی fa.abbasi@areo.ir
72 شهاب عراقی نژاد دانشگاه تهران araghinejad@ut.ac.ir
73 حسین عساکره دانشگاه زنجان asakereh1@yahoo.com
74 سید کاظم علوی پناه دانشگاه تهران salavipa@ut.ac.ir
75 ابراهیم فتاحی پژوهشکده هواشناسی ebfat2002@yahoo.com
76 منوچهر فرج زاده اصل گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس farajzam@modares.ac.ir
77 علیرضا فرید حسینی دانشگاه فردوسی مشهد farid-h@um.ac.ir
78 سامره فلاحتکار   samereh.falahatkar@modares.ac.ir
79 کورش قادری دانشگاه شهید باهنرکرمان kouroshqaderi@uk.ac.ir
80 خلیل قربانی هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ghorbani.khalil@yahoo.com
81 مهدی قمقامی ورکی دانشگاه تهران mghamghami@ut.ac.ir
82 بیژن قهرمان دانشگاه فردوسی مشهد bijangh@um.ac.ir
83 نوذر قهرمان  دانشگاه تهران nghahreman@ut.ac.ir
84 منیژه قهرودی تالی   m-ghahroudi@sbu.ac.ir
85 یوسف قویدل رحیمی دانشگاه تربیت مدرس  ghavidel@modares.ac.ir
86 فاطمه کاراندیش   karandish_h@yahoo.com
87 غلامعلی کمالی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران a.kamali@srbiau.ac.ir
88 علیرضا کوچکی دانشگاه فردوسی مشهد akooch@um.ac.ir
89 منصوره کوهی  پژوهشکده اقلیم‌شناسی، مشهد man_koohi@yahoo.com
90 سودابه گلستانی دانشگاه شهید باهنر کرمان s.golestani@uk.ac.ir
91 حسن لشکری دانشگاه شهید بهشتی h-lashkari@sbu.ac.ir
92 احمد لندی   landi@scu.ac.ir
93 عبدالمجید لیاقت گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران aliaghat@ut.ac.ir
94 محمدرضا مباشری   mobasheri@kntu.ac.ir
95 سید مجتبی مجاوریان دانشگاه علوم کشاورزی ساری mmojaverian@sanru.ac.ir
96 علیرضا محب الحجه   amoheb@ut.ac.ir
97 حسین محمدزاده   mohammadzadeh@um.ac.ir
98 مهدی مختارزاده   m_mokhtarzade@kntu.ac.ir
99 مجید مخدوم   mmakhdom@ut.ac.ir
100 اسحاق مرادی   imoradi@umd.edu
101 روح الله مرادی دانشگاه شهید باهنر کرمان r.moradi@uk.ac.ir
102 سعید مرید دانشگاه تربیت مدرس morid_sa@modares.ac.ir
103 علیرضا مساح بوانی دانشگاه تهران armassah@ut.ac.ir
104 ابوالفضل مساعدی دانشگاه فردوسی مشهد mosaedi@yahoo.com
105 سید ابوالفضل مسعودیان   s.a.masoudian@geo.ui.ac.ir
106 طیبه مصباح زاده   tmesbah@ut.ac.ir
107 رئوف مصطفی زاده  دانشگاه محقق اردبیلی raoofmostafazadeh@yahoo.com
108 مرضیه مکرم دانشگاه شیراز m.mokarram.313@gmail.com
109 رضا مکنون   maknoon@aut.ac.ir
110 محمدحسین مهدیان   mahdian.mhossein@gmail.com
111 حسین مهرابی بشرآبادی دانشگاه شهید باهنر کرمان hmehrabi2000@gmail.com
112 محمد موسوی بایگی دانشگاه فردوسی مشهد mousavib@um.ac.ir
113 مجید میررکنی دانشگاه یزد mirrokni@yazd.ac.ir
114 مهدی نادی دانشگاه ساری mehdi.nadi@gmail.com
115 صدیقه نبی ئیان دانشگاه شهید باهنر کرمان snabieian@gmail.com
116 مهدی نصیری محلاتی دانشگاه فردوسی مشهد mnassiri@um.ac.ir
117 مریم نوابیان دانشگاه گیلان navabian@guilan.ac.ir
118 وحید نورانی دانشگاه تبریز nourani@tabrizu.ac.ir
119 مهدی همایی دانشگاه تربیت مدرس mhomaee@modares.ac.ir
120 مجید وظیفه دوست دانشگاه گیلان majid.vazifedoust@gmail.com
121 حجت الله یزدانپناه دانشگاه اصفهان h.yazdan@geo.ui.ac.ir