دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تیر 1395 (8)