دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، اسفند 1398، صفحه 1-66 
بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبی

صفحه 55-66

10.22125/agmj.2020.161913.1051

الهام عابدینی؛ محمد موسوی بایگی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ یحیی سلاح ورزی