دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، اسفند 1396 (جلد 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396) 
اندازه‌گیری تبخیر تعرق و ضریب گیاهی پسته در منطقه رفسنجان

صفحه 47-55

10.22125/agmj.2018.59723

منصور موذن پور کرمانی؛ اکبر محمدی محمد آبادی؛ علیرضا بادیه نشین؛ حمیده نوری