دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آبان 1393، صفحه 1-79 
ارزیابی مدل COUP برای شبیه‌سازی عمق نفوذ یخبندان خاک در ایستگاه سینوپتیک بیجار

صفحه 11-20

یونس خوشخو؛ پرویز ایران نژاد؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ عبدالمجید لیاقت


پهنه‌بندی خرداقلیمی شهر اصفهان بر اساس نوع پوشش سطح

صفحه 21-31

مهدی قیصری؛ سید سعید اسلامیان؛ الهام شفیعیون؛ علی علیخاصی؛ عباس غفاری ششجوانی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی سویا در منطقه گرگان

صفحه 60-72

خلیل قربانی؛ مهدی ذاکری نیا؛ ابوطالب هزارجریبی