کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
برآورد بارندگی در حوضه جازموریان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 35-43

10.22125/agmj.2020.201168.1072

مجتبی سلیمانی ساردو؛ مهدی سلیمانی مطلق؛ زهره ابراهیمی خوسفی