کلیدواژه‌ها = نشریه هواشناسی کشاورزی
تعداد مقالات: 5
1. سخن نخست: درباره بحران آب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-2

10.22125/agmj.2020.114727

علی خلیلی


2. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-2

10.22125/agmj.2019.85326

علی خلیلی


3. سخن نخست

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397

علی خلیلی


4. سخن نخست

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396

علی خلیلی


5. سخن نخست

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-1

علی خلیلی