دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1396 (جلد 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396) 
4. تأثیر توپوگرافی اصلاح شده در بهبود نتایج مدل اقلیمی RegCM4 (مطالعه موردی: شمال ایران)

صفحه 24-34

فاطمه حسینی؛ علیرضا فرید حسینی؛ سید مجید هاشمی نیا؛ آذر زرین


6. اندازه‌گیری تبخیر تعرق و ضریب گیاهی پسته در منطقه رفسنجان

صفحه 47-55

منصور موذن پور کرمانی؛ اکبر محمدی محمد آبادی؛ علیرضا بادیه نشین؛ حمیده نوری