اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی

مقالات باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده­(گان) باشد.

تکمیل فرم تعهدنامه، نویسنده(گان) را متعهد می‌نماید که مقاله پیشتر در مجلات داخلی و خارجی چاپ و یا به‌طور همزمان برای نشریه دیگری فرستاده نشده و تا دریافت پاسخ آخر از سوی سردبیر نشریه نیز، ارسال نخواهد شد.

نویسندگان در هنگام ارسال مقاله موظف به رعایت کلیه موارد مندرج در دستورالعمل تهیه مقاله بوده و در صورت عدم رعایت نکات فوق مرحله داوری به تعویق افتاده و مقاله جهت تصحیح عودت داده خواهد شد.

مسئولیت مطالب بیان شده در مقاله بر عهده نویسنده(گان) است.

نویسنده مسئول یکی از نویسندگان حائز رتبه دانشگاهی (مربی، استادیار، دانشیار یا استاد) باشد که تمامی مکاتبات با ایشان انجام خواهد شد.

حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات بعد از طی مراحل داوری مجاز نمی باشد.

نشریه هواشناسی کشاورزی در رد یا قبول و اصلاح مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی خود را به اطلاع نویسنده(گان) می‌رساند.