بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

چ

 • چالوی، ویدا [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ح

 • حاتمی، اسماعیل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حبیبی، حسن [1] استادیارگروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
 • حجابی، سمیه [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 • حجابی، سمیه [1] دانشجوی دکترای هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
 • حیدری بنی، مهران [1] دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان
 • حیدری علمدارلو، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حسینی، سید اسعد [1] مدرس گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه پیام نور، مرکز سقز
 • حسینی، سید محسن [1] استاد گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران.
 • حسینی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه آموزشی علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حسینی موغاری، سید محمد [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
 • حقیقت، مسعود [1] کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی، سازمان هواشناسی کشور، تهران

خ

 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران
 • خدامرادپور، مهرانه [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • خزاعی، سحر [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • خسروی، حسن [1]
 • خسروی، حسن [1] دانشیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • خسروی، حسن [1] دانشیار، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • خلیلی، علی [4]
 • خلیلی، علی [1] استاد گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • خلیلی، علی [2] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • خلیلی، علی [1] سردبیر نشریه هواشناسی کشاورزی
 • خوشخو، یونس [1] دانشجوی دکترای هواشناسی کشاورزی، گروه آبیاری و آّبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

د

 • دارند، محمد [1]
 • دانش‌کارآراسته، پیمان [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ر.ه)، قزوین
 • دشت بزرگی، آمنه [1] دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • دلاور، مجید [1] استادیار گروه منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس
 • دهبان، حسین [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • دهقانی، رضا [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

ذ

ر

 • رابرتسون، اندرو [1] مدیر ارشد مطالعات اقلیمی، موئسسه پژوهشی بین‌المللی برای اقلیم و جامعه، موئسسه زمین، دانشگاه کلمبیا واقع در نیویورک، ایالات متحده آمریکا
 • رائینی سرجاز، محمود [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران
 • رائینی سرجاز، محمود [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رائینی سرجاز، محمود [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رائینی سرجاز، محمود [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رائینی سرجاز، محمود [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رحیمی، جابر [1] دانش آموخته دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رحیمی، حسن [1] استاد گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رستمی، امین [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، بخش مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رستمی، علی اصغر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • رضائی قلعه، لاله [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • روحانی، حامد [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد‌کاووس
 • رودری، آرتمیس [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

ز

س

ش

ص

ض

ع

 • عابدینی، الهام [1] دانشجوی دکترای هواشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عراقی نژاد، شهاب [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عراقی نژاد، شهاب [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
 • عراقی نژاد، شهاب [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
 • عراقی نژاد، شهاب [1] گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • علیجانی، بهلول [1] استاد آب و هواشناسی و مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، تهران
 • علیخاصی، علی [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، مهندسین مشاور هیدراب اندیش، اصفهان
 • علیزاده، افسانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • علوی، سید جلیل [1] استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران.
 • عُنّابی میلانی، اژدر [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
 • عینی نرگسه، حامد [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

غ

ف

ق

 • قادر، سرمد [1] دانشیار، گروه فیزیک فضا، دانشگاه تهران
 • قدوسی، میثم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس
 • قرائتی جهرمی، مجتبی [1] دانشگاه تهران
 • قربانی، خلیل [1] استادیار، بخش مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قربانی، خلیل [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان
 • قربانی، خلیل [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • قربانی، خلیل [1] علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قربانی، خلیل [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قیصری، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • قمقامی، مهدی [1] دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، دانشکده مهندسی فناوری، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • قهرمان، بیژن [2] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قهرمان، نوذر [1] دانشیار گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • قهرمان، نوذر [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

ک

 • کابلی، سید حسن [1] استادیار گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سمنان
 • کاظمی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان‎زدایی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کامگار حقیقی، علی‌اکبر [1] استاد بخش مهندسی آب، دانشگاه شیراز
 • کاویانی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
 • کاویانی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ر.ه)، قزوین
 • کیخامقدم، پریسا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
 • کدخداحسینی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • کشاورز، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
 • کماسی، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، خرم آباد
 • کمالی، سعیده [1] دانشجوی دکترا هواشناسی کشاورزی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کهنسال، محمدرضا [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

ل

م

ن

 • نجفی، حسین [1] دانش‌آموخته دکتری مهندسی منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • نسب پور، سحر [1] دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • نصرالهی، محمد [1]
 • نظری، رستا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
 • نوذری، حامد [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • نوذری، حامد [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا
 • نوری، حمیده [1] استادیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
 • نوری، حمیده [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
 • نوروزی، حسن [1] بخش آب دانشکده کشاورزی شیراز
 • نوروزیان، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

و

 • ورشاویان، وحید [1]
 • وصالی، علی [1] دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی،‌ دانشگاه کاشان
 • وطنی، لیلا [1] دانشجوی دکترای جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
 • وظیفه دوست، مجید [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

ه

ی