اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بهرام بختیاری

دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

drbakhtiariatuk.ac.ir
0000-0001-6555-4328

سردبیر

علی خلیلی

استاد، دانشگاه تهران

akhaliliatut.ac.ir
0000-0003-2779-9644

مدیر داخلی

نوذر قهرمان

دانشیار، دانشگاه تهران

nghahremenatut.ac.ir
0000-0002-9442-8870

اعضای هیات تحریریه

پرویز ایران نژاد

دانشیار، دانشگاه تهران

piranatut.ac.ir

غلامعباس بارانی

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

gabatuk.ac.ir
0000-0002-8179-3983

بهرام بختیاری

دانشیار (دانشگاه شهید باهنر کرمان)

drbakhtiariatuk.ac.ir

محمد آقا بلوری زاده

استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

ma.bolorizadehatkgut.ac.ir

علی خلیلی

استاد، دانشگاه تهران

akhaliliatut.ac.ir

محمود رائینی سرجاز

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

raeiniatyahoo.com
0000-0002-6306-6344

نوذر قهرمان

دانشیار، دانشگاه تهران

nghahremenatut.ac.ir

غلامعلی کمالی

دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

a.kamaliatsrbiau.ac.ir

ویراستار انگلیسی

نوذر قهرمان

دانشیار، دانشگاه تهران

nghahremanatut.ac.ir

محمود رائینی سرجاز

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

raeiniatyahoo.com

صفحه آرا

زهرا افضلی گروه

کارشناس و صفحه آرا

zahraafzali91atyahoo.com