اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بهرام بختیاری

دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

drbakhtiariatuk.ac.ir

سردبیر

علی خلیلی

استاد، دانشگاه تهران

akhaliliatut.ac.ir

مدیر داخلی

نوذر قهرمان

دانشیار، دانشگاه تهران

nghahremenatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پرویز ایران نژاد

دانشیار، دانشگاه تهران

piranatut.ac.ir

غلامعباس بارانی

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

gabatuk.ac.ir

بهرام بختیاری

دانشیار (دانشگاه شهید باهنر کرمان)

drbakhtiariatuk.ac.ir

محمد آقا بلوری زاده

استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

ma.bolorizadehatkgut.ac.ir

سهراب حجام

دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

shajjamatut.ac.ir

محمد جواد خانجانی

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

khanganiatuk.ac.ir

علی خلیلی

استاد، دانشگاه تهران

akhaliliatut.ac.ir

محمود رائینی

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

raeiniatyahoo.com

نوذر قهرمان

دانشیار، دانشگاه تهران

nghahremenatut.ac.ir

غلامعلی کمالی

دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

a.kamaliatsrbiau.ac.ir

ویراستار انگلیسی

نوذر قهرمان

دانشیار، دانشگاه تهران

nghahremanatut.ac.ir

صفحه آرا

زهرا افضلی گروه

کارشناس و صفحه آرا

zahraafzali91atyahoo.com