داوران

شماره نام نام خانوادگی شماره نام نام خانوادگی
1 محمود احمدی 32 محمد رحیمی
2 حمزه احمدی 33 علی رحیمی خوب
3 فرهنگ احمدی گیوی 34 محسن رضاپور
4 آرش ادیب 35 پرویز رضازاده
5 سعید اسلامیان 36 عباس رضایی
6 بذرافشان ام البنین 37 علی اکبر سبزی پرور
7 روح اله اوجی 38 عبدالرسول سلمان ماهینی
8 پرویز ایران نژاد 39 نسرین سیاری
9 مجید آزادی 40 فریبرز عباسی
10 زهرا آقاشریعتمداری 41 شهاب عراقی نژاد
11 علی اصغر آل شیخ 42 بهنوش فرخ زاده
12 ایمان بابائیان 43 کورش قادری
13 سعید بازگیر 44 خلیل قربانی
14 آرشین بختیاری 45 نوذر قهرمان
15 بهرام بختیاری 46 بیژن قهرمان
16 جواد بذرافشان 47 یوسف قویدل رحیمی
17 محمد بنایان اول 48 سودابه گلستانی
18 لاله پرویز 49 عبدالمجید لیاقت
19 لاله پرویز 50 محمدرضا مباشری
20 مرضیه ثمره هاشمی 51 اسحاق مرادی
21 مرضیه ثمره هاشمی 52 روح الله مرادی
22 زهرا حجازی زاده 53 سعید مرید
23 پرویز حقیقت جو 54 علیرضا مساح بوانی
24 سعید حمزه 55 ابوالفضل مساعدی
25 حسن خسروی 56 طیبه مصباح زاده
26 دکتر علی خلیلی 57 رئوف مصطفی زاده
27 یونس خوشخو 58 محمد موسوی بایگی
28 محمد دارند 59 مهدی نادی
29 پیمان دانش کار آراسته 60 صدیقه نبی ئیان
30 علی اضعر درویش صفت 61 حمیده نوری
31 محمود رائینی سرجاز 62 مجید وظیفه دوست