داوران

ردیف نام نام خانوادگی سمت / سازمان  پست الکترونیکی
1 حامد ابراهیمیان طالشی دانشگاه تهران [email protected]
2 حمزه احمدی حکیم سبزواری [email protected]
3 محمود احمدی   [email protected]
4 فرهنگ احمدی گیوی دانشگاه تهران [email protected]
5 سمیرا اخوان   [email protected]
6 آرش ادیب   [email protected]
7 سعید اسلامیان   [email protected]
8 حمیدرضا افشارنادری دانشگاه تهران [email protected]
9 حمید امیرنژاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری [email protected]
10 روح اله اوجی  دانشگاه گیلان [email protected]
11 پرویز ایران نژاد دانشگاه تهران [email protected]
12 مهدی آخوندزاده دانشگاه تهران [email protected]
13 مجید آزادی سازمان هواشناسی کشور پژوهشکده اقلیم شناسی [email protected]
14 زهرا آقاشریعتمداری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران [email protected]
15 علی اصغر آل شیخ   [email protected]
16 ایمان بابائیان سازمان هواشناسی کشور پژوهشکده اقلیم شناسی [email protected]
17 سعید بازگیر دانشگاه تهران [email protected]
18 آرشین بختیاری دانشگاه بم [email protected]
19 بهرام بختیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان [email protected]
20 ام البنین بذرافشان دانشگاه هرمزگان [email protected]
21 جواد بذرافشان دانشگاه تهران [email protected]
22 فاطمه بزازان دانشگاه الزهرا [email protected]
23 محمد بنایان اول دانشگاه فردوسی مشهد [email protected]
24 جواد بهمنش دانشگاه ارومیه [email protected]
25 محمدرضا بی همتا دانشگاه تهران [email protected]
26 جهانگیر پرهمت   [email protected]
27 لاله پرویز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [email protected]
28 کامبیز پور طهماسی دانشگاه تهران [email protected]
29 بهرام ثقفیان   [email protected]
30 مرضیه ثمره هاشمی دانشگاه شهید باهنر کرمان [email protected]
31 سمیه حجابی دانشگاه ارومیه [email protected]
32 زهرا حجازی زاده  دانشگاه خوارزمی تهران [email protected]
33 کتایون حق وردی   [email protected]
34 پرویز حقیقت جو دانشگاه زابل [email protected]
35 سعید حمزه دانشگاه تهران [email protected]
36 عباس خاشعی سیوکی دانشگاه بیرجند [email protected]
37 شهریار خالدی  دانشگاه شهید بهشتی تهران [email protected]
38 حسن خسروی دانشگاه تهران [email protected]
39 اسدالله خورانی دانشگاه هرمزگان [email protected]
40 جواد خوشحال دستجردی دانشگاه اصفهان [email protected]
41 یونس خوشخو دانشگاه کردستان [email protected]m
42 محمد دارند دانشگاه کردستان [email protected]
43 پیمان دانش کار آراسته عضو هیات علمی گروه آب دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) [email protected]
44 علی اضعر درویش صفت دانشگاه تهران [email protected]
45 فریدون رادمنش   [email protected]
46 محمود رائینی سرجاز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری [email protected]
47 جابر رحیمی دانشگاه تهران [email protected]
48 محمد رحیمی دانشگاه سمنان [email protected]
49 علی رحیمی خوب دانشگاه تهران [email protected]
50 حمید رحیمیان دانشگاه تهران [email protected]
51 علی اکبر رسولی دانشگاه تبریز [email protected]
52 محسن رضاپور دانشگاه بیرجند [email protected]
53 پرویز رضازاده سازمان هواشناسی کشور پژوهشکده اقلیم شناسی [email protected]
54 عباس رضایی دانشگاه شهید باهنر کرمان [email protected]
55 حمید زارع ابیانه  دانشگاه بوعلی سینا، همدان [email protected]
56 محمدرضا زارع مهرجردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [email protected]
57 آذر زرین دانشگاه فردوسی مشهد [email protected]
58 محسن زواره دانشکده علوم کشاورزی گیلان [email protected]
59 بهروز سبحانی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی [email protected]
60 علی اکبر سبزی پرور  دانشگاه بوعلی سینا، همدان [email protected]
61 عبدالرسول سلمان ماهینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان [email protected]
62 محمد سلیقه دانشیار اقلیم شناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران [email protected]
63 کریم سلیمانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری [email protected]
64 نسرین سیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان [email protected]
65 کاکا شاهدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری [email protected]
66 ناصر شاهنوشی فروشانی دانشگاه فردوسی مشهد [email protected]
67 علی شهیدی دانشگاه بیرجند [email protected]
68 امین شیروانی دانشگاه شیراز [email protected]
69 ایرج صالح دانشگاه تهران [email protected]
70 برومند صلاحی دانشگاه محقق اردبیلی [email protected]
71 فریبرز عباسی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی [email protected]
72 شهاب عراقی نژاد دانشگاه تهران [email protected]
73 حسین عساکره دانشگاه زنجان [email protected]
74 سید کاظم علوی پناه دانشگاه تهران [email protected]
75 ابراهیم فتاحی پژوهشکده هواشناسی [email protected]
76 منوچهر فرج زاده اصل گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس [email protected]
77 علیرضا فرید حسینی دانشگاه فردوسی مشهد [email protected]
78 سامره فلاحتکار   [email protected]
79 کورش قادری دانشگاه شهید باهنرکرمان [email protected]
80 خلیل قربانی هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان [email protected]
81 مهدی قمقامی ورکی دانشگاه تهران [email protected]
82 بیژن قهرمان دانشگاه فردوسی مشهد [email protected]
83 نوذر قهرمان  دانشگاه تهران [email protected]
84 منیژه قهرودی تالی   [email protected]
85 یوسف قویدل رحیمی دانشگاه تربیت مدرس  [email protected]
86 فاطمه کاراندیش   [email protected]
87 غلامعلی کمالی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران [email protected]
88 علیرضا کوچکی دانشگاه فردوسی مشهد [email protected]
89 منصوره کوهی  پژوهشکده اقلیم‌شناسی، مشهد [email protected]
90 سودابه گلستانی دانشگاه شهید باهنر کرمان [email protected]
91 حسن لشکری دانشگاه شهید بهشتی [email protected]
92 احمد لندی   [email protected]
93 عبدالمجید لیاقت گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران [email protected]
94 محمدرضا مباشری   [email protected]
95 سید مجتبی مجاوریان دانشگاه علوم کشاورزی ساری [email protected]
96 علیرضا محب الحجه   [email protected]
97 حسین محمدزاده   [email protected]
98 مهدی مختارزاده   [email protected]
99 مجید مخدوم   [email protected]
100 اسحاق مرادی   [email protected]
101 روح الله مرادی دانشگاه شهید باهنر کرمان [email protected]
102 سعید مرید دانشگاه تربیت مدرس [email protected]
103 علیرضا مساح بوانی دانشگاه تهران [email protected]
104 ابوالفضل مساعدی دانشگاه فردوسی مشهد [email protected]
105 سید ابوالفضل مسعودیان   [email protected]
106 طیبه مصباح زاده   [email protected]
107 رئوف مصطفی زاده  دانشگاه محقق اردبیلی [email protected]
108 مرضیه مکرم دانشگاه شیراز [email protected]
109 رضا مکنون   [email protected]
110 محمدحسین مهدیان   [email protected]
111 حسین مهرابی بشرآبادی دانشگاه شهید باهنر کرمان [email protected]
112 محمد موسوی بایگی دانشگاه فردوسی مشهد [email protected]
113 مجید میررکنی دانشگاه یزد [email protected]
114 مهدی نادی دانشگاه ساری [email protected]
115 صدیقه نبی ئیان دانشگاه شهید باهنر کرمان [email protected]
116 مهدی نصیری محلاتی دانشگاه فردوسی مشهد [email protected]
117 مریم نوابیان دانشگاه گیلان [email protected]
118 وحید نورانی دانشگاه تبریز [email protected]
119 مهدی همایی دانشگاه تربیت مدرس [email protected]
120 مجید وظیفه دوست دانشگاه گیلان [email protected]
121 حجت الله یزدانپناه دانشگاه اصفهان [email protected]