اندازه‌گیری تبخیر تعرق و ضریب گیاهی پسته در منطقه رفسنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان

2 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به رشد چشمگیر سطح زیر کشت پسته در ایران و به منظور استفاده بهینه از منابع آب، اطلاع دقیق از نیاز آبی این گیاه ضروری است. آبیاری در سنین ابتدایی رشد (تا ده سال) در استقرار درخت پسته و محصول‌دهی آن تأثیر به‌سزایی دارد. هدف اصلی اجرای طرح، تعیین میزان تبخیر تعرق درختان پسته از چهار سالگی هم‌زمان با پیوندزنی تا سن نه سالگی هم‌زمان با سن محصول‌دهی اقتصادی بوده است. این طرح در رفسنجان و در ایستگاه شماره دو مؤسسه تحقیقات پسته کشور، با استفاده از یک لایسیمتر بتنی زهکش‌دار با ابعاد 6×9 متر و عمق متوسط 4/3 متر انجام شده است. در لایسیمتر و اطراف آن نهال‌های یک‌ساله پسته از رقم بادامی ریز Pistacia vera Lکشت شد. مقدار تبخیر تعرق و ضریب گیاهی در هر دور آبیاری 20 روزه در دوره رشد 8 ماهه پسته با استفاده از اطلاعات لایسیمتری تعیین گردید. تبخیر تعرق نهال پسته در چهار، پنج، شش، هفت، هشت و نه سالگی به ترتیب 2/2291، 8/2507، ‌4/2739، 0/4516، 0/4604 و 0/5621 مترمکعب در هکتار با مقادیر متوسط Kc برابر با 108/0، 104/0، 15/0، 21/0، 28/0 و 33/0 به دست آمد. در این تحقیق مقدار متوسط ضریب گیاهی Kc در مراحل پنج‌گانه رشد پسته به ترتیب برابر 2/0، 17/0، 22/0، 16/0 و 19/0 محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of evapotranspiration and crop coefficient of pistachio trees in Rafsanjan region

نویسندگان [English]

  • M. Moazenpour Kermani 1
  • A. Mohammadi Mohammad Abadi 1
  • A. Badiehneshin 2
  • H. Noory 3
1 Members of Pistachio Research Institute, Horticultural Science Research Institute (HSRI), Agricultural Research Organizations, Education and Extension Organization (AREEO), Rafsanjan, Iran
2 Ph. D. Student of Irrigation and Drainage engineering, Irrigation & Reclamation Dept. Faculty of Agriculture Engineering and Technology, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistant Professor of Irrigation and Reclamation Department, Faculty of Agriculture Engineering and Technology, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Considering the significant increase of pistachio cultivation area in Iran and lack of water resources, accurate determination its water requirement is necessary. Since irrigation in the initial stages of pistachio is essential for adequate tree establishment, the main objective of this study was to measure the evapotranspiration of pistachio trees (ETc) between four to nine years of age, when the economical yields is achieved. This study was conducted in Rafsanjan Pistachio Research Institute station using a cubic concrete drainage lysimeter with  a 54 m2 surface area (6 m × 9 m) and a depth of 3.4 m. One-year old seedlings of Pistacia vera L. were cultivated inside and surrounding of the lysimeter. The amount of evapotranspiration and crop coefficient (Kc) was measured every 20-days during the eight-month growing season of pistachio using lysimeteric data. For the young trees For the young trees from four to nine years of age, the amount of seasonal evapotranspiration was 2291.2, 2507.8, 2739.4, 4516.0, 4604.0 and 5621.0 cubic meters per hectare with the mean Kc values of 0.108, 0.104, 0.15, 0.21, 0.28 and 0.33, respectively.The mean Kc coefficients of pistachio in five growth stages were determined as 0.2, 0.17, 0.22, 0.16 and 0.19, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop coefficient
  • irrigation
  • Lysimeter
  • Pistachio
  • Iran
Abdollahi‌ Ezzatabadi, M., Mohammadi Mohammad Abadi, A. 2014. Investigation of optimal economic water/land ratio in pistachio production areas in Anar and Rafsanjan townships. Final report project, Iran's pistachio research institute, Rafsanjan, Project number: 0-06-06-90001, 42 pages. (In Farsi)
Ashrafi, S., Afshar, H., Tajik, F., Heydari, N., Abbasi, F., Naderi, N., Niknejhad, D., Yargholi, B. 2006. A decade of effort by the Agricultural engineering research institute. Publication of agricultural engineering research institute, Karaj. 420 p. (In Farsi)
Iran agricultural statistics. 2015. Ministry of agriculture - Jahad. (In Farsi)
Dastorani, M. T., Mohammadi, S., Rahimian, M. 2012. Estimation of evapotranspiration of pistachio gardens in Ardakan region by remote sensing. Journal of Water Research in Agriculture, 26(1): 1-12. (In Farsi)
Doorenbos, J., Pruitt, W. O. 1977. Guidelines for Predicting Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper, No. 24. Rome Italy.
Farshi, A., Shariati, M., Jarallahi, R., Ghaemi, M., Shahabi, F., Tolayi, M. 1997. Estimated Water Requirements for Major Crop and Garden Plants, Volume II - Garden Plants. Soil and water research institute, Agricultural education publication, 630 Pages. (In Farsi).
Goldhamer, D. A., Kjelgren, R. K., Williams, L., Beede, R. 1985. Water use requirements of pistachio trees and response to water stress. In National conference on advances in evapotranspiration, Hyatt Regency Chicago, Ill. (USA), 16-17 Dec 1985. American Society of Agricultural Engineers, p: 85- 92.
Goldhamer, D. A. 1995. Irrigation management. In Pistachio Production. Ed. L. Ferguson. Center for fruit and nut research and information, Davis, CA: 71–81.
Goldhamer, D. A. 2005. Tree water requirements and regulated deficit irrigation. Pistachio Production Manual. 4th Ed. Ferguson L. University of California, Davis.
Guerrero, J., Moriana, A., Perez-Lopez, D., Couceiro, J. F., Olemedilla, N., Gijon, M. C. 2005. Regulated deficit irrigation and the recovery of water relations in pistachio trees. Tree physiology, 26(1): 87-92.
Iniesta, F., Testi, L., Goldhamer, D. A., Fereres, E. 2008. Quantifying reductions in consumptive water use under regulated deficit irrigation in pistachio (Pistacia vera L. ). Agricultural Water Management, 95(7): 877– 886.
Kirnak, H. B., Ak. E., Acar, I. 2001. Irrigation and Irrigation Management Strategies of Pistachio Orchards, XI GREMPA Seminar on Pistachios and Almonds. Zaragoza: CIHEAM: 271-278.
Koohestani, S. 1996. Investigating the possibility of underground irrigation on pistachio trees. Irrigation and drainage, University of Tehran. (In Farsi).
Koohi, N. 2015. Evaluation of subsurface systems implemented in pistachio gardens in Kerman province (Sirjan region). Final report project, Agricultural and Natural Resources Research Center of Kerman Province, Project number: 94/340, 91 pages. (In Farsi)
Moazenpour Kermani, M., Mohammadi Mohammad Abadi, A., Azad, A., Mehdizadeh S., Mohammadi, N. 2007. Investigating the effect of irrigation system changes from surface to droplet on pistachio trees. Final report project, Iran's pistachio research institute, Rafsanjan, Project number: 0-06-06-90001, 42 page. (In Farsi)
Mohammadi Mohammad Abadi, A., Hosseinifard, S.J., Sedaghati, N. 2008. Comparing effects of surface and subsurface drip irrigation system on growth and yield on mature pistachio trees. Journal of Water and Soil (Agricultural science and technology), 26(3): 575 - 585. (In Farsi)
Testi, L., Goldhamer, D. A., Iniesta, F., Salinas, M. 2008. Crop water stress index is a sensitive water stress indicator in pistachio trees. Irrigation science, 26(5): 395–405.
USDA. 2015. crop year. United States Department of Agriculture National Agricultural Statistics Service. 15 p.