سخن نخست

سخن سردبیر

نویسنده

استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

تصاویر سنجنده‌های زیر قرمز آتمسفری AIRS سازمان ناسا نشان می‌دهد که در مرداد / شهریور امسال (1398) آتش‌سوزی در جنگل‌های حوضه آبریز آمازون وسعت بی‌سابقه‌ای داشته است و به این مناسبت هیأت تحریریه پیشنهاد کرد که سرمقاله شماره شهریورماه به این رویداد اختصاص یابد. به ویژه آن که بنا به برخی اظهارنظرها، گسترش این آتش‌سوزی‌ها،  بدون توجه به اثرات اقلیمی زیان‌بارشان، از حمایت دولت‌های مربوط نیز برخوردار بوده است.
مقاله ضمن ارائه داده‌های استنادی از افزایش سطح ( 39 %) و تعداد (83%) آتش‌سوزی‌های اخیر نسبت به سال گذشته، که غالباً مصنوعی و برای تبدیل زمین جنگلی به زمین زراعتی انجام شده، به نقش جنگل‌های بارانی در تثبیت کربن و تعادل اقلیم کره زمین می‌پردازد و اعلام خطر می‌کند که اثرات تغییر اقلیمی این تخریب‌ها تنها یک رویداد سرزمینی محدود به حوضه آبریز رودخانه آمازون نیست بلکه یک پدیده ناخوشایند تأثیرگذار بر اقلیم تمامی کره زمین محسوب می‌گردد و اثرات و غیر قابل بازگشت آن در آینده سر ریز خواهد کرد و پیشنهاد می‌نماید که به جای انتظار چند و چندین ده ساله، برای دیدن سیمای زمین پس از افسردن جنگل‌های بارانی، دست به دامن پژوهش علمی شویم و از مدل‌سازی استمداد جوییم و فرآیند تغییر اقلیم در شرایط تخریب منظم جنگل‌های بارانی کره زمین و همچنین کاهش منظم مساحت آن‌ها را در قالب پارامتر‌های تغییر کاربری‌های متنوع زمین، شبیه‌سازی کنیم و با نگاه چند بعدی و چند سونگر تأثیر عوامل بر یکدیگر و بازخورد آن‌ها را به عنایت روابط فیزیکی / ریاضی در این مدل‌ها به دقت باز‌شناسی و معادله‌بندی نماییم  تا در نهایت پاسخ تقریبی و زودهنگام‌تر از نتیجه کار آتش‌افکنی به اقلیم آسیب‌پذیر زمین را بیابیم و نکنیم آنچه را که نباید.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preface

نویسنده [English]

  • Ali Khalili
Professor, Irrigation and Reclamation Engineering Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

During August 2019 captured images from Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) on NASA's Aqua satellite confirmed Amazon rainforest burning at a record rate, which have never been documented in the past. The images and collected data revealed a devastating situation for world environment and biodiversity, which needs to be addressed. Therefore, the editorial board of the Journal of Agricultural Meteorology recommended conveying the editor-in-chief preface of the current issue to this world-concerning event. Due to some facts and comments, especially, without concerning its harmful consequences on climate, these burnings outspread has the supports of related governments.
Based on the published data, so far this year, number of fire events increased by 83 percent, while deforestation surged to 39 percent, relative to the previous year events. The fact is this, no matter what the cause and stimulate of these fires could be, their destructive effects on climate would not be limited only to a bordered land, such as Amazon River catchment. For sure this unwelcoming event influences the whole world climate; that is to say it is a global rather than a land event.To makes it short, it is necessary to make some conclusions and recommendations. Therefore, recommendation is that instead of waiting till our children to witness the collapse of rainforests, let capture the essence of scientific research to make use of modelling to simulate climate change process under degraded rainforest conditions, and also to simulate regular forest acreage decline within the framework of various land use variable parameters. With a multi-dimensional outlook by integrating physical/mathematical procedures in these models we could precisely recognize and formulate these factors interactions and their feedbacks, and finally to have an approximate response of “fire breathing trick within the earth environments” in near future.