بررسی روابط گرمایی و رطوبتی و باردهی خیار در خُرداقلیم‌های کشت پلاستیکی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار، گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در شرایط دمایی و رطوبتی بالا در زیر تونل‌های پلاستیکی برای پیش‌رس کردن خیار امکان گسترش سریع بیماری‌های قارچی فراهم می‌شود، لذا خیارکاران به ­ناچار اقدام به سمپاشی پیاپی می‌کنند. بهره­گیری از تهویه طبیعی در تونل‌های پلاستیکی مشبک می‌تواند شیوع بیماری‌های قارچی را کاهش دهد.  هدف این پژوهش بررسی روابط گرمایی و رطوبتی خُرداقلیم­های کشت خیار سبز و بهره­گیری از آن برای کاهش نم نسبی، تأمین دمای بایسته و افزایش تولید خیار است. برای این منظور از سه خُرداقلیم (1) تونل پلاستیکی بسته (MC)، (2) تونل پلاستیکی مشبک (MP10)، با 100 سوراخ (به قطر 10 میلی‌متر)، و (3) تونل پلاستیکی مشبک (MP15) با 100 سوراخ (به­ قطر 15 میلی‌متر) در هر مترمربع، به عنوان تیمارهای آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار استفاده شد. کشت خیار در اسفند در تونل‌هایی به پهنای 3/3 متر، ارتفاع 7/1 متر، و طول 6 متر، در شهرستان محمودآباد، انجام شد. یافته­ها نشان داد که دماهای میانگین و بیشینه در تونل‌های پلاستیکی همیشه بیشتر، و به‌طور معنی‌داری متفاوت از دمای هوای آزاد بودند. جمع درجه- روز گرمایی در تیمار MC بیشتر از دو تیمار دیگر بود. برای میانگین و کمینه  نم‌نسبی روزانه تفاوتی بین خرداقلیم‌های مشبک (MP10 و MP15) و هوای آزاد دیده نشد و همواره نم نسبی تیمار MC به طور معنی‌داری بیشتر از تیمارهای مشبک و هوای آزاد بود. محصول برداشت شده در تیمار MC به ترتیب 12% و 20% بیشتر از  خیار تولیدی در تونل‌های MP10 و MP15 بود. نتیجه­گیری می‌شود که با افت نم نسبی در تونل­های  مشبک، نسبت به پلاستیک بسته،  امکان شیوع بیماری­های قارچی کاهش می­یابد. در میان خرداقلیم­های مشبک، تونل MP10 هم در تعدیل نم نسبی نقش داشت و هم در مقایسه با تونل بسته افت تولید کمتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the thermal and humidity relations and cucumber yield within plastic tunnel microclimates

نویسندگان [English]

  • E. Hatami 1
  • M. Raeini Sarjaz 2
  • V. Chalavi 3
1 Agrometeorology M.Sc. Graduate, Department of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Associate Professor, Agrometeorology and Environmental Stress Physiology, Department of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Plant Molecular Biology, Department of Horticulture, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

Under plastic tunnels high thermal and humidity conditions for early ripening might cause fungal diseases, which enforce cucumber growers to use fungicides. Use of natural aeration in perforated plastic tunnels could reduce fungal diseases onset. The aim of this research is to evaluate thermal and humidity relations within cucumber plastic tunnels. For this purpose three microclimates of 1) closed plastic (MC), 2) perforated plastic with 100 holes of 10 mm diameter per m2 (MP10), and 3) perforated plastic tunnels with 100 hole of 15 mm diameter per m2 (MP15) were employed as experimental treatments in a complete randomized block design with three replications. Cucumber seedlings were grown on late February within high tunnels of 3.3 m width, 1.7 m height and 6 m length in Mahmoudabad, Mazandaran. The results showed that the daily mean and maximum temperatures with tunnels always were higher and significantly different from open air. Cumulative degree-day was significantly higher within MC, relative to other microclimates. No difference was observed for daily mean and minimum relative humidity in MP10, MP15 and open air. Total cucumber harvest was 12 and 20 percent higher in MC relative to MP10 and MP15, respectively. In conclusion, perforated plastic tunnels provide a modified environment for cucumber; meanwhile MP10 tunnels yield reduction could benefit environment safety regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucumber
  • Mazandaran
  • Microclimate
  • Perforated plastic tunnel
  • Relative humidity
Buriol, G. A., Schneider, F. M., Streck, N. A. 1993. Environmental modification caused by low tunnels transparent perforated polyethylene used to grow lettuce. Ciência Rural, 23: 261-266.
Chen, D. S., Zheng, H. S., Liu, H. Z. 1989. A primary discussion on adjustment of dew duration by natural ventilation to control downy mildew of cucumber in plastic greenhouse. Hort. Abst., 61: 1951.
Helbaka, J. 2002. Row cover for vegetable gardens. Washington State University, King County Cooperative Extension Service, Fact Sheet, No. 19.
Hochmuth, G. J., Hochmuth, R. C., Kostewicz, S., Stall, W. 2002. Row Covers for Commercial Vegetable Culture in Florida. Florida Cooperative Extension Service, University of Florida, Circular 728.
Jones, H. G. 2006. Plants and Microclimate: a quantitative approach to environmental plant physiology. Translated by Raeini-Sarjaz, M. 1385. Mazandaran University, Babolsar, Iran.
Kalbarczyk, R. 2010. Unfavourable thermal conditions of air at the turn of the 20th and 21st centuries reducing crop productivity of pickling cucumber (Cucumis sativus L.) in Poland. Span. J. Agric. Res., 8(4): 1163-1173.
Monteiro, J.E.B., Silva, I. J. O., Piedade, S. M. S. 2000. Modification of the environment of low tunnels using perforated plastic films. Brazilian Horticulture Magazine, 18: 236-237.
Okimura, M., Hanada, T. 1993. Effects of row cover on the growth of leafy vegetables in summer in the subtropical zone of Japan. Japan Agric. Res. Quarterly, 26:294-303.
Pereira, E. 2002. Performance of Radish cultivated in Low Tunnel with Different Perforated Plastic Area. ASAE Annual Meeting, Paper No. 024116.
Pollard, J., ELoy, J. B., Wells, O. S. 1978. A simple method for evaluating thermal transmission properties of plastic polymers for use as row covers. Proc. Natl. Agric. Plast. Congr., 20:193-199.
Raeini-Sarjaz, M., Barthakur, N. N. 1998. Water‑use efficiency and total dry matter production of bush bean under plastic covers. Agric. Meteorol., 87: 75‑84
Shokrzadeh Lamuki, M., Vahedi, H., Shabankhani, B. 2005. Evaluation and measurement of Benomil and mankuzeb residues in cucumber produces in Mazandaran Province. J. Med. Sci. Healthc. Serv., 13 (5): 65-70, (In Persian).
Streck, N. A., Buriol, G. A., Andriolo, J. L. 1994. Growth of lettuce in tunnels low with perforated polyethylene film. Rural Sci,, 24 (2): 235-240.
Wells, O. S., Loy J. B. 1985. Intensive vegetable production with row covers. Hort Sci., 20:822-826.
Zaitz, P. 1996. Vegetable growing under plastic covers. Translated by Payvast, Gh., Gilan University publication. (In Persian).