بررسی روند تغییرات نیازهای سرمایی و طول مراحل فنولوژیک درخت سیب (مطالعه موردی: منطقه کرج)

نویسندگان

1 دانشیار اقلیم‌شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی

2 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی کشاورزی، گروه جغرافیا، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی

چکیده

تعیین نیازهای سرمایی و گرمایی برای انتخاب درختان میوه سازگار با اقلیم هر منطقه حائز اهمیت می­باشد. در این تحقیق، بعد از تعیین آستانه­های دمایی هریک از مراحل فنولوژی درخت سیب رقم red delicious در شهر کرج، آمار دمای ساعتی و روزانه بلند مدت از سال 1985 تا 2014 جمع آوری و سه مدل نیاز سرمایی CH، UTAH و CP اجرا گردید. نتایج مدل‌های فوق نشان داد که در شرایط اقلیمی کرج، نیاز سرمایی این واریته دیررس سیب تأمین نمی­شود و روند تغییرات میزان واحدهای سرمایشی تجمعی کاهشی است. اما کاربست مدل‌های درجه-روز نشان داد نیاز گرمایی ارقام سیب دیررس بدون محدودیت خاصی در منطقه تأمین می­شود. تغییرات کاهشی و معنی‌دار روزشمار ژولیوسی تاریخ مراحل فنولوژی، مبین کوتاه­تر شدن مراحل نمو و احتمالا به دلیل افزایش دمای هوا می­باشد. این شرایط (وقوع زودتر مراحل حساس زایشی) ریسک صدمه سرمازدگی و یخبندان را بیشتر می­کند. در بیشتر مراحل فنولوژی درخت سیب، روند افزایشی و معنی­دار دمای هوا مشاهده شد. با توجه به نتایج، کشت واریته­های دیررس برای شرایط اقلیمی کرج مناسب نبوده و باید از ارقام  زودرس استفاده شود. رعایت ملاحظات اقلیمی در توصیه ارقام باغی سازگار در اقالیم مختلف کشور با توجه به پیامدهای گرمایش جهانی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend analysis of phenological stages length and chilling requirements of apple tree (Case study: Karaj station)

نویسندگان [English]

  • Gh. Fallah Ghalhary 1
  • H. Ahmadi 2
چکیده [English]

Determination of chilling and heating requirements is an important process for selecting fruit trees specifically adapted to climatic regions. In this study, the thermal thresholds of different phenological stages of apple tree (Red Delicious variety) were determined for further analysis. Long-term hourly and daily temperature data from 1985 to 2014 of Karaj station were collected and used for running three chilling requirement models namely CH, UTAH and CP. The results showed that the chilling requirement of this late variety is not satisfied. A significant decreasing trend in accumulated chilling units was observed. Application of growing degree days (GDD) model confirmed that the required heat units are maintained without limitation. The findings revealed that there exists a significant decreasing trend in occurrence date of phenological stages which might be due to higher temperature during the season. These conditions (earlier onset of vulnerable reproductive phases) increase the risk of frost and chilling damage. In most phenological stages of the apple tree, the mean air temperature showed an increasing trend. According to the results, late varieties are not suitable for current climatic conditions of Karaj climate and should be replaced with early ones. Further agroclimatic studies are recommended for more scrutiny across the country considering the sequences of global warming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple tree
  • GDD
  • Hourly temperature
  • Chilling requirement
  • Phenology
  • Iran