طبقه بندی اقلیم کشاورزی شمال شرق ایران براساس شرایط گرمایی و رطوبتی

نویسنده

چکیده

یکی از کاربردی ترین مطالعات اقلیم شناسی کشاورزی، طبقه بندی بر مبنای شرایط اقلیمی و توان اکولوژیکی منطقه است. در تحقیق حاضر، طبقه بندی اقلیم کشاورزی شمال شرق ایران براساس شاخص های اکولوژیکی روش پاپاداکیس و باران مؤثر ارزیابی گردید. برای برآورد باران مؤثر از نرم افزار CROPWAT8و برای تعیین توزیع فضایی شاخص های برآورد شده از روش های میان یابی زمین آمار در محیط نرم افزار ARCGIS 10.2استفاده شد. ارزیابی متقابل کارایی برآورد روش های زمین آمار نشان می دهد که روش کریجینگ بیزین تجربی (EBK)، از کارآیی بالاتری برخوردار می باشد. براساس سرمای زمستان،گرمای تابستان و درجه پایداری گیاهان به ترتیب، تیپ های اکولوژیکی جو دوسر و پنبه در سطح منطقه غالب می باشد.براساس این تیپ های اکولوژیکی، رژیم قاره ای گرم در منطقه رخ می دهد. از نظر شرایط رطوبتی برمبنای تبخیر-تعرق پتانسیل (PET)، و بارش ماهانه، منطقه شمال شرق در دو طبقه مدیترانه ای خشک و بیابانی قرار می گیرد. بالاترین میزان باران مؤثر به عنوان یکی از شاخص های رطوبتی عمده، در ماه های مارس و آوریل رخ می دهد. براساس نسبت بین تبخیر-تعرق بالقوه و بارش ماهانه از شمال به جنوب، از تعداد ماه های مرطوب کاسته شده و بر تعداد ماه های خشک افزوده می شود. توزیع مکانی تبخیر-تعرق بالقوه (PET)، از شمال به جنوب منطقه افزایش می یابد. متناسب با افزایش PET، باران مؤثر و شاخص رطوبتی (HI)، کاهش می یابد. با توجه به شرایط گرمایی و رطوبتی، منطقه شمال شرق در طبقات اقلیمی بری بیابانی، بیابانی و نیمه خشک بری قرار می گیرد. نقش شرایط رطوبتی در تعیین طبقات اقلیمی در منطقه مورد مطالعه بیشتر مشهود می باشد. مطالعات بیشتر با سایر نمایه های اقلیمی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The agroclimatic classification of northern east of Iran based on thermal and humidity conditionsandnbsp;

نویسنده [English]

  • H. Ahmadi
چکیده [English]

Climatic classification based on ecological capacity and weather conditions of different regions has great importance in agroclimatic studies. In this study an agroclimatic classification of north eastern of Iran using Papadakis and effective rainfall methods has been carried out. CROPWAT ver.8.0 software was used to calculate effective rainfall. To regionalize the point data, geostatisitc methods were used. The obtained values were elaborated using ARCGIS 10.2 to generate the spatial distribution maps. Cross-efficiency evaluation of geostatistical methods indicated that Empirical Bayesian Kriging (EBK) produces a higher efficiency. Based on the winter and summer temperature and plants temperature stability, ecological types of oats and cotton are dominant in the region, respectively. According to these ecological types, a warm continental regime is dominant the region. Considering humidity conditions of the region expressed in terms of potential evapotranspiration (PET) and monthly rainfall, the climate of northeastern Iran categorized as arid Mediterranean and arid climates. The highest amount of effective rainfall, as a major moisture index, is observed in month of March and April. Based on the ratio potential evapotranspiration to monthly precipitation ration from the north to the south, the number of humid months decreases southward .The spatial distribution of (PET) increases from the north to the southern parts.Similarly, effective rainfall and humidity index (HI) values were decreased. Taking into account the thermal and humidity conditions, the northeastern region of Iranandrsquo;s climate is classified as continental arid/ semi-arid and desert classes. Humidity conditions play a major role in determining climate classes in the studied region. Further studies using other climatic indices are recommended for more scrutiny.

andnbsp;

andnbsp;

کلیدواژه‌ها [English]

  • ">Agroclimatology, Effective Rain, Potential evapotranspiration, Humidity Index, Climatic Classes