ارزیابی شاخص خطر خشکسالی استان سمنان با استفاده از نمایه SPI

نویسندگان

چکیده

خشکسالی با تأثیر بر کیفیت و کمیت منابع آب و رطوبت خاک، کشاورزی، هیدرولوژی و مسائل اجتماعی- اقتصادی جوامع بشری را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از انجام این مطالعه مشخص کردن الگوهای زمانی و مکانی شاخص خطر خشکسالی (DHI) و تهیه نقشه آن در استان سمنان می باشد. به منظور تهیه نقشه این شاخص، ابتدا اقدام به محاسبه درصد احتمال وقوع خشکسالی با استفاده از داده های SPIدر دو گام زمانی 3 و 12 ماهه گردید، سپس برای پهنه بندی خطر از روش کریجینگ و برای رتبه بندی طبقات مختلف خطر از روش شکست طبیعی در محیط GISاستفاده گردید. نتایج نشان داد که در گام زمانی 3 ماهه مناطق شمالی و مرکزی و در گام زمانی 12 ماهه مناطق جنوبی استان از خطر خشکسالی بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of drought hazard index using standardized precipitation indexandnbsp;(Case Study: Semnan province, Iran)andnbsp;

نویسندگان [English]

  • M. Nasrollahi
  • H. Khosravi
  • A. Moghaddamneia
  • A. Malekian
چکیده [English]

Drought occurrence has great impact on the quantity and quality of ground and surface water which inandnbsp;turn affects different aspects of human life including agriculture, water resources and socio-economicissues. Few researches have been performed so far on spatial analysis of drought hazard in Iran. The aimandnbsp;of this study is to determine the spatial and temporal patterns drought hazard index (DHI) and producingandnbsp;the map of this index in Semnan province, Iran. The Standardized Precipitation Index (SPI) was deployedandnbsp;at 3 and 12 monthsandrsquo; time scale for generating the map of drought hazard Index (DHI). Kriging andandnbsp;Natural Break methods were elaborated in GIS environment for zoning and classification respectively.andnbsp;The results showed that in 3 month time scale, highest droughts hazard are observed in the northern andandnbsp;central parts of the province and for the 12 month time scale, droughts pose highest hazard to the southernandnbsp;parts would experience the highest values of DHI.andnbsp;

کلیدواژه‌ها [English]

  • andnbsp

  • Drought, Kriging, Hazard, Natural break, SPI, Semnan