شناسایی پهنه های همگن بارش سنگین و ابرسنگین ایران زمین به کمک نمایه های کنترل کیفیت پراش درون گروهی

نویسنده

چکیده

هدف از این مطالعه ارائه الگویی برای خوشه بندی مکانی بارش های ایران می باشد. به این منظور، از داده های روزانه بارش میان یابی شده یک پایگاه داده موسوم به اسفزاری** طی بازه زمانی 1/1/1340 تا 11/10/1383 استفاده شده است. بر اساس محدوده جغرافیایی ایران و دوره زمانی مطالعه یک پایگاه داده در ابعاد 7187andtimes;15992 که بر روی سطر ها زمان (روز) و بر روی ستون ها مکان قرار داشت، تشکیل شد. برای هر روز تقویمی از سال و هر سلول مکانی، مقادیر بارش سنگین و ابر سنگین به ترتیب بر پایه صدک 95 و 99 به صورت جداگانه محاسبه و دو پایگاه داده در ابعاد 366andtimes;7187 برای دو آستانه یاد شده ایجاد شد. پهنه بندی به کمک تحلیل خوشه ای پایگانی با روش ادغام صورت گرفت. برای گزینش شمار خوشه ها از 11 نمایه کنترل کیفیت پراش درون گروهی استفاده شد. تعیین شمار بهینه خوشه ها برای دو پایگاه داده، بر پایه برازش نمایه ها صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل از برازش 11 نمایه بر روی خوشه بندی های مختلف، ایران زمین به 5 ناحیه همگن بارش سنگین و ابرسنگین قابل پهنه بندی است. برای هرکدام از پهنه ها سری زمانی روزانه و ماهانه آستانه های بارش محاسبه گردید. یافته ها به طور کلی نشان داد که نمایه های کنترل کیفیت به کارگرفته شده از کارآیی و دقت مناسبی جهت شناسایی و پایش مکانی مناطق همگن بارش سنگین و ابر سنگین ایران برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of homogeneous regions of heavy and super heavy precipitation in Iran by intergroup variance quality control indices

نویسنده [English]

  • M. Darand
چکیده [English]

The aim of this study is spatial clustering of the rainfall patterns of Iran. In order to perfrom this research daily interpolated precipitation from Asfazari** database during 21/03/1961 to 31/12/2004 has been used. Considering the countryandrsquo;s area and study period, a database with dimension 15992andIacute;7187 has been created with time (days) as the rows and spatial location as the columnsandrsquo; pixels. For every calendar day of year and each pixel, heavy and super heavy precipitation have been calculated based on 95 and 99 percentiles. Besides, two data base with dimension 7187andIacute;366 obtained. Regionalization was performed using cluster analysis with Ward linkage method. For determining number of clusters, 11variance inter groups quality control indices have been applied on the different clustering. The results showed that Iran can be clustered to five homogeneous regions of heavy and super heavy precipitation. Daily and monthly precipitation thresholds were also calculated for each region. In general, the results indicated that applied quality control indices have are suitable for spatial analysis and detecting number of homogeneous regions of heavy and super heavy precipitation across Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regionalization

  • heavy and super heavy precipitation
  • Iran
  • cluster analysis