مقایسه دقت برآورد تبخیر-تعرق گیاهی ذرت با استفاده از داده های هواشناسی به هنگام و روش های مرسوم در اقلیم کرج

نویسنده

چکیده

تدقیق برآورد تبخیر-تعرق نقش مهمی در مدیریت بهینه و صرفه جویی آب در مزرعه دارد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی دقت استفاده از داده های هواشناسی به هنگام (کوتاه مدت سه روزه) در برآورد تبخیر-تعرق گیاه (ETC) به منظور برنامه ریزی آبیاری گیاه ذرت در مقایسه با روش ها و داده های مرسوم است. در این پژوهش، تبخیر-تعرق مرجع به کمک نرم افزارFAO ETo Calculator محاسبه و با اعمال ضریب گیاهی، ETCمحاسبه شد. دو گروه داده های هواشناسی جهت محاسبات استفاده شد. داده های پیش بینی سه روز آینده دما و میانگین های 10 ساله عوامل هواشناسی در دوره فصل رشد. بر اساس روش بیلان آب خاک، به کمک حسگرهای واترمارک، تبخیر-تعرق واقعی گیاه ذرت طی تابستان 93 در کرج به عنوان شاهد محاسبه گردید. مقایسه مقادیر تبخیر-تعرق واقعی ذرت در تابستان 93، میانگین 10 ساله تبخیر-تعرق گیاهی ذرت (سال های 2004 تا 2014 میلادی)، تبخیر-تعرق گیاهی حاصل از کاربرد داده های پیش بینی 3 روزه دما در تابستان 93 و تبخیر- تعرق گیاهی ذرت از ترکیب دمای پیش بینی 3 روزه در تابستان 93 و میانگین 10 ساله سایر متغیرهای هواشناسی، نشان داد که روش ترکیب داده های پیش بینی و بلندمدت هواشناسی با مقدار 551/6 میلی متر، کمترین اختلاف (2 درصد) و تبخیر-تعرق گیاهی با استفاده از داده های به هنگام دما به میزان 497/2 میلی متر، بیش ترین اختلاف (12 درصد) را با شاهد (565/64 میلی متر) دارد. در مجموع همه روش ها دارای مقادیر کم برآورد نسبت به شاهد هستند، که ضرورت تحقیقات بیشتر در این زمینه را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the accuracy of predicted maize evapotranspiration using real time meteorological data and conventional methods in Karaj climate

نویسنده [English]

  • M. S. Jafari
چکیده [English]

Accurate estimation of crop evapotranspiration has a major role in optimum agricultural water management. The aim of this study was to evaluate the accuracy of using real time (3days in-advance forecasts) temperature data for estimation of maize evapotranspiration comparing to conventional methods in Karaj, Iran. To achieve this goal, the crop evapotranspiration (ETc) was calculated using FAO ETo Calculator software .Two climatic data set were deployed for comparisons i.e. 10 years (2004-2014) mean values of meteorological data of maize growing season and real-time 3-days forecast of temperature. Actual values of evapotranspiration based on a water balance approach were measured using watermark sensors during the summer 2014 as a control treatment. Comparison of ETc measurements with estimations obtained by using different climatic data and also a combined set of data (real time and long term means) revealed that estimated values of ETc using combined weather dataset for amount of 551.6 mm/season and ETc values estimated using 3 days forecasts of air temperature (497.2 mm) had maximum (12%) and minimum (2%) difference with actual ETc values obtained by water balance method i.e.565.64 mm, respectively. Both proposed methods showed underestimation. Further studies are recommended for more scrutiny.

andnbsp;

کلیدواژه‌ها [English]

  • text-align: justify

  • ">andnbsp
  • Evapotranspiration, Karaj, Soil water Balance, Real time data, Watermark sensor