مدلسازی و پیش­ آگاهی تأثیر متغیرهای هواشناسی بر جمعیت قارچ عامل شیوع لکه موجی سیب‌زمینی

نویسندگان

1 استاد- دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران

چکیده

بیماری لکه موجی (Earlyblight) توسط قارچ Alternaria solaniبه وجود می آید. بیماری در شرایط رطوبت زیاد هوا و یا وجود آب روی برگ به خوبی گسترش می یابد. اسپورهای قارچ توسط باد و باران به برگ های سالم منتقل می شوند. رطوبت بالا و دمای بین 18 تا 25 درجه سانتی گراد، شبنم، بارندگی و آبیاری بارانی گسترش آن را افزایش می دهد. هدف از این تحقیق، مطالعه تأثیر متغیرهای هواشناسی (دما، رطوبت نسبی، بارش) بر جمعیت اسپور قارچ عامل بیماری و پیش آگاهی لکه موجی سیب زمینی در سال زراعی 1392-1393 در کرمانشاه بوده است. به این منظور پس از کشت سیب زمینی علائم بیماری در مزرعه پایش و تغییرات جمعیتی اسپور قارچ عامل بیماری ثبت گردید. از سوی دیگر دو مدل پیش آگاهی لکه موجی سیب زمینی با استفاده از داده های ایستگاه خودکار مزرعه و نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی منطقه (فرودگاه کرمانشاه) ارائه و ارزیابی گردید. به علاوه، همبستگی بین جمعیت اسپورهای موجود در هوا و متغیرهای هواشناسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی بین جمعیت اسپور قارچ عامل بیماری لکه موجی با دمای بیشینه و کمینه هوا در سطح یک درصد و با رطوبت نسبی در سطح پنج درصد معنی دار است. بر اساس این نتایج، یک مدل تجربی پیش آگاهی بیماری لکه موجی سیب زمینی در غرب کشور ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and prognosis of potato early blight disease using meteorological variables affecting the spore population

نویسندگان [English]

  • V Varshavian
  • N Ghahreman 1
  • M Javan-Nikkhah 2
  • A Liaghat 3
  • B Farhadi
2 University of Tehran, Karaj, Iran
3 University of Tehran
چکیده [English]

Early blight disease caused by Alternaria solani spreads well in abundance of humidity and the presence of water on the leaves. The early symptoms of disease are brown to black spots as concentric embowed rings. The fungal spores are distributed by wind and rain to healthy leaves. High humidity and temperatures between 18 and 25 °C, dew, rain and sprinkler irrigation increase its spread. The purpose of this study was to study the influence of meteorological variables (Temperature, Relative humidity and Precipitation) on spores’ population of early blight pathogen of potato and possible prognosis of disease in Kermanshah province during 2013-2014 crop seasons. To perform the study, potato plants were cultivated in Razi University farm and the symptoms of the disease were monitored continuously through the season. Besides, the number of fungi spores were also measured using a standard spore trap. On the other hand, two early blight prognosis empirical models were developed using on-site meteorological data and those obtained from nearby synoptic station. The correlation between the population of spores in the air and meteorological variables were worked out. The results showed that there exist a significant relation between the spore population and maximum-minimum air temperature (p= 0.01) and relative humidity (p=0.05). According to results of this study, the proposed model can be satisfactorily used for early blight early warning in western region of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternaria
  • Kermanshah
  • early blight
  • Potato
  • model