اثر نوسان مادن andndash;جولیان (MJO) بر تغییرات تبخیر و تعرق مرجع در مناطق جنوبی ایران

نویسنده

چکیده

گاهی بی هنجاری های متناوب فشار و الگو های گردش جوی اثرات خود را بر موقعیتی فراتر از محل وقوع اولیه تحمیل می کنند. این گونه اغتشاش جوی به andlaquo;پیوند از دورandraquo; معروف است. نوسانات مادن- جولیان (MJO) یک الگوی پیوند از دور و شکل غالب تغییر پذیری زیر فصل مناطق حاره و فوق حاره می باشد که در سامانه گردش جو- اقیانوس نقش مهمی را ایفا می کند .ثابت شده است که این پدیده می تواند در مقیاس زمانی درون فصلی بر الگو های میدان باد و بارش در منطقه جنوب غرب آسیا (ایران، افغانستان و پاکستان) تأثیر بگذارد. از آنجایی که تغییر اقلیم موجب تغییر متغیر های هواشناسی می شود، مقدار تبخیر و تعرق مرجع تغییر یافته و در حالت کلی نیاز آبی گیاه تغییر خواهد کرد. با توجه به مشکل کمبود آب در کشور و اهمیت تبخیر و تعرق در بخش کشاورزی، در این پژوهش اثر فاز های مختلف MJO بر تبخیر و تعرق مرجع در برخی از مناطق جنوبی کشور طی دوره ی آماری 1358 الی 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا مقادیر تبخیر و تعرق مرجع (ET0) برای ایستگاه های مورد مطالعه با استفاده از داده های هواشناسی تحت نرم افزار REF-ET با روش پنمن مانتیث فائوandndash;56 محاسبه شد. زوج آماری ET0 و MJO بر اساس تعریف ویلر و هندون برای هر ایستگاه در فاز ها و ماه های مختلف تشکیل شد. با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون خطی و روش گزینش پیش رونده، تأثیر شاخص MJO بر ET0 در ایستگاه ها و فاز های هشت گانه MJO مورد آزمون و بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی ازتأثیر معنی دار فاز های هشت گانه MJO روی ET0 در ایستگاه های مورد مطالعه بود. بیشترین تعداد همبستگی معنی دار در ایستگاه بندرلنگه اتفاق افتاد. همچنین در فاز هایی که هسته فعال MJO از لحاظ مکانی در غرب ایران قرار داشت، تأثیر گذاری بیشتری روی تبخیر و تعرق ملاحظه شد. در این راستا فاز های 1 و 8 دارای بیشترین درصد همبستگی معنی دار با ET0 بودند. بیشترین تأثیر معنی دار MJO روی ET0 در ماه ژوئیه و کمترین تأثیر در ماه مارس مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Madden - Julian Oscillation (MJO) on the Variation of Reference Evapotranspirationin Southern Regions of Iran

نویسنده [English]

  • A. A. Sabziparvar
چکیده [English]

Frequent anomalies on air pressure and atmospheric circulation patterns sometimes impose their impacts on a location far from its starting point. This kind of atmospheric disturbance is known as andraquo;Teleconnectionandlaquo;. Madden-Julian Oscillation is a teleconnection pattern and dominant form of tropical and sub-tropical intra-seasonal variations that plays an important role in atmosphere-ocean cycle system. Since, climate change causes changes in meteorological parameters; therefore, reference evapotranspiration and in general, crop water requirement might change accordingly. Having considered the issue of water scarcity in Iran and importance of evapotranspiration irrigation management, the impact of different MJO phases on reference evapotranspiration in several southern sites of Iran (during 1979 to 2008) was evaluated by different statistical methods in this study. The daily ET0 values were estimated by REF-ET software and Penman -Monteith FAO-56 method. The MJO data, according to Wheeler and Hendon (WH) definition, were obtained from National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) database. The ET0 and MJO statistical pairs, in different phases and months were sorted for each study sites accordingly. Using Pearson and Spearman correlation methods, linear regression and selection of forward method, the impact of MJO signal on ET0 for each month and all WH phases was extracted. Results indicated the significant effect of MJO signal on ET0 values for the study stations. The maximum number of correlations was observed for Bandar-e-Lenge station. In addition, the larger effects were obtained for phases close to southern coasts of Iran. In this regard, the phases 1 and 8 showed the highest significant correlation coefficients and largest mean andbeta; values. It was found that the all-site average of correlation coefficients between the statistical pairs of MJO- ET0 is 0.26. During the course of the year, the highest and lowest significant impact of MJO on ET0 was occurred in July and March respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maddenandndash

  • Julian Oscillation, Reference evapotranspiration, RMM1 and RMM2, Wheeler and Hendon Index