بررسی الگوی کشت کشاورزان در دو حالت کاهش آب در دسترس و اجرای روش آبیاری قطره‏ای در شرایط خشکسالی در شهرستان ارزوئیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران

2 اقتصاد کشاورزی/دانشکده کشاورزی/دانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران

3 گروه اقتصاد کشاورزی/دانشکده کشاورزی/دانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران

10.22125/agmj.2023.402844.1154

چکیده

خشکسالی می‏تواند اثرات جبران‏ناپذیری بر تأمین منابع آبی، کشاورزی و اقتصاد داشته باشد. کمبود ‌آب و کاهش تدریجی ذخایر آبی مطلوب، از اصلی‏ترین دلایل ایجاد محدودیت در تولید محصولات کشاورزی در بیشتر مناطق دنیا از جمله ایران به حساب می‌‌آید. از این‏رو ارتقای ظرفیت رویارویی با پدیده‏ی خشکسالی به‏منظور کاهش آسیب‏پذیری‏های اجتماعی، اقتصادی و محیط‏ زیستی آن به شدت احساس می‏شود. هدف این تحقیق، پیش بینی واکنش کشاورزان نسبت به تغییر الگوی کشت در قالب سیاست‏ کاهش آب در دسترس (تبعات ناشی از خشکسالی) و اجرای روش آبیاری تحت فشار و به تبع آن آثار این تغییر الگوی کشت بر سود ناخالص و بازده خالص کشاورزان در سطح مزارع شهرستان ارزوئیه از توابع استان کرمان است. سیاست کاهش آب در دسترس با پیش فرض‏های، 5، 10 و 15 درصد در نظر گرفته شد. داده‏های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده و تکمیل 100 پرسش‏نامه برای سال زراعی 1401-1400، جمع‏آوری گردید. نتایج نشان داد که کاهش آب در دسترس تحت سناریوی 15 درصد، منجر به کاهش سطح زیرکشت همه‏ی محصولات منتخب شد و سود ناخالص مدل، با اعمال این سناریو، 48 درصد نسبت به سطح مشاهده شده، کاهش یافت. نتایج مربوط به آثار اجرای روش آبیاری قطره‏ای نشان داد که اجرای این روش آبیاری نسبت به سطح مشاهده شده، سودناخالص مدل را به میزان 75/30 درصد افزایش و آب مصرفی محصولات منتخب را به میزان 210 درصد کاهش می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investing the cultivation pattern of farmers in two situations of reduced available water and implementing the drip irrigation method in drought conditions in Orzuiye City

نویسندگان [English]

  • Mohammad hasan Mirzadeh 1
  • Hamid Reza Mirzaei 2
  • Ali Dehghani 3
1 M.Sc. Graduate Student, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Shahid Bahinar University of Kerman.
2 Associated professor, department of agriculture Economics, Faculty of Agriculture Shahid Bahonar University of Kerman
3 Ph.D. Student, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
چکیده [English]

The lack of water and the gradual reduction of desirable water reserves are considered to be one of the main reasons for limiting the production of agricultural products in most regions of the world, including Iran. The purpose of this research is to predict the farmers' reaction to the change in the cultivation pattern in the form of the policy of reducing the available water and the implementation of the pressure irrigation method, and consequently the effects of this change in the cultivation pattern on the gross profit and net yield of the farmers at the level of farms in Arzuieh city from the functions It is Kerman province. The available water reduction policy was considered with defaults of 5, 10 and 15%. The required data were collected by using simple random sampling method and completing 100 questionnaires for the crop year 1400-1401. The results showed that the adoption of the policy of reducing the available water under the 15% scenario led to the reduction of the cultivated area of all the selected crops and the gross profit of the model was reduced by 48% compared to the observed level by applying this scenario. The comparison of this policy with the implementation of the drip irrigation method showed that the implementation of this irrigation method compared to the observed level, increases the net profit of the model by 30.75% and reduces the water consumption of the selected crops by 210%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drip irrigation
  • drought
  • cultivation pattern
  • evaluation
  • positive mathematical programming