سخن نخست: هواشناسی کشاورزی در ایران: راه طی شده

سخن سردبیر

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

نشریه هواشناسی کشاورزی با این شماره دهمین سال حضور خود در بین نشریات علمی - پژوهشی کشور را پشت سر می‌گذارد و از طرفی سال 1402 پنجاهمین سال راه‌اندازی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی ایران در این زمینه نیز هست. به همین مناسبت سخن نخست این شماره به معرفی اجمالی هواشناسی کشاورزی و سیر تحول پنجاه ساله آن در ایران اختصاص داده شد. هواشناسی کشاورزی در اوایل دهه 1930 که توجه دانشمندان به فرآیندهای فیزیکی خاک‌های کشاورزی و خرد اقلیم‌شناسی محیط زیست گیاهان زراعی و همچنین عوامل مؤثر بر افزایش محصول جلب شده بود، پای به دایره علوم کاربردی گذاشت و در پی آن تا اواخر دهه 1950 بسیاری از قوانین فیزیکی فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان زراعی و روابط آب، خاک، گیاه و اقلیم شناخته شده بود. از دهه 1970به بعد استفاده از داده‌های هواشناسی در مدیریت بهینه عملیات زراعی و باغی در بیشتر کشورهای جهان وارد مرحله کاربردی گردید. از اواخر قرن گذشته تا کنون تکنولوژی پایش از دور و کشاورزی هوشمند نیز مورد توجه و استفاده قرار گرفته و در حال توسعه است. در ایران فعالیت سازمان یافته هواشناسی کشاورزی اواخر سال 1352 (1973) آغاز شد و طی آن برای 1) تربیت نیروی متخصص کارشناسی هواشناسی کشاورزی، 2) طراحی شبکه ایستگاه‌های هواشناسی کشاورزی ایران و 3) تجهیز ابزار فنی لازم برای این ایستگاه‌ها برنامه‌ریزی گردید که متأسفانه فقط گام اول بطور نسبتاً کامل تحقق یافت و در دو مورد دیگر توقفی چند ساله پدید آمد. اهداف توسعه هواشناسی کشاورزی در ایران از 1370 (1991) به بعد مجدداً پیگیری و از سر گرفته شد که. در بخش پایانی این یاداشت به روند گسترش آموزش، پژوهش، خدمات مشاوره‌ای، پیشرفت‌ها و چالش‌های آن در این دوره اشاره شده است. در حال حاضر دوره تحصیلات تکمیلی هواشناسی کشاورزی در دانشگاه‌های تهران، فردوسی، سمنان، ساری، بوعلی سینا و دانشگاه آزاد اسلامی تا سطح دکتری فعال است. پژوهشکده اقلیم‌شناسی مشهد که تجربه‌ای مثبت و قدمت بیشتری دارد نیز یکی از بازوهای قوی هواشناسی کشاورزی در ایران محسوب می‌گردد. پژوهشکده هوا و آب کشاورزی ایلام وابسته به پژوهشگاه هواشناسی نیز مرکز پژوهشی نسبتاً نو بنیادی است که در این زمینه دایر شده است. بر اساس این داشته‌ها عملکرد آموزشی- پژوهشی و خدمت‌رسانی کشوردر زمینه مورد بحث مثبت ولی ناکامل ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editorial Topic: Agricultural meteorology in Iran: The path taken

نویسنده [English]

  • A. Khalili
Professor, University of Tehran
چکیده [English]

With the current issue, the journal of agricultural meteorology starts its tenth year of publication among Iranian-scientific journals. On the other hand, 2023 is the fiftieth year of the establishment of educational, research and implementation activities in the field of agrometeorology. On this occasion, the editorial topic of this issue is dedicated to a brief introduction of agricultural meteorology and its fifty-year advancements in Iran. Agricultural meteorology entered the circle of applied sciences when in the early 1930s scientists attentions were focused on the physical processes of agricultural soils, crops micrometeorology and other factors affecting crops yield enhancement. Therefore, by the late 1950s, many of the physical laws of physiological processes of agricultural crops, water-soil-plant relationship and crops microclimates were known. The use of meteorological data, from the 1970s onwards, for optimizing of agricultural and horticultural operational managements, entered the practical stage in most countries of the world. From the end of the last century until now, the technology of remote sensing and smart agriculture has been used and developed. In Iran, the organized activities of agricultural meteorology started at the end of 1973, therefore, the following plans were made: 1) training of agricultural meteorology experts, 2) designing and implementing of agricultural meteorology network, and 3) equipping the necessary technical tools for this network. Unfortunately, only the first step was relatively managed, while the other two steps were not put to actions for several years. The objectives of Iranian agricultural meteorology expansion, for this period, were pursued and resumed from 1991 onwards. In the final part of this note, the process of intensifying education, research, advisory services and challenges are mentioned. Currently, the agricultural meteorology postgraduate studies are active in universities of Tehran, Ferdowsi, Sari, Semnan, Buali Sina and Azad up to the doctoral level. Mashhad Climatology Research Institute, which has a positive and older experience, is also considered one of the strong arms of agricultural meteorology in Iran. The Ilam Agro-meteorological research institute is also a relatively new fundamental research center, which established in this field. Based on these findings, the country's educational and research performance in the discussed field would be evaluated positive, but absolutely insufficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Meteorology
  • History of Education and Research of Agro-meteorology
  • Iran
  • Faculty of Meteorology and Atmospheric Sciences
  • Quanta Project
  • V.Ramana rao, V.Pandey and S.Singh Can agrometeorology will be a frontier science . Journal of Agrometeorology, 25(1), 2023
  • مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هواشناسی کشاورزی و فرصت‌های پیش رو، شماره 15030، مهرماه 1395.
  • مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هواشناسی کشاورزی و فرصت‌های پیش رو 2، شماره 16556، مرداد 1398.
  • آرشیو مکاتبات اداری شخصی نویسنده