بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در شهرستان زرند-کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

تغییرات کاربری اراضی به ویژه اراضی کشاورزی، تاثیر بسزایی در خرداقلیم و مدیریت منابع طبیعی و تبادل شار مابین سطح زمین و جو دارد. سنجش‌ازدور، یکی از روشهای قابل اعتماد و دقیق در تهیه نقشه‌های کاربری اراضی بویژه در گسترهای وسیع می‌باشد.هدف از این مطالعه تهیه نقشه کاربری اراضی و آشکارسازی تغییر سطح پوشش مشتمل بر صنعتی، کشاورزی ، مسکونی و بایر در شهرستان زرند واقع در استان کرمان در سال­های 1366 و 1399 ، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای می باشد. به‌ منظور طبقه­بندی کاربری اراضی در هریک ازین گروههای 4 گانه، از سه روش حداکثر درستنمایی، شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شد که ماشین بردار پشتیبان به ‌عنوان روش برگزیده انتخاب گردید. به‌طورکلی نتایج نقشه‌های کاربری اراضی در سال‌های مورد مطالعه حاکی از افزایش 64 هکتاری بخش کشاورزی، 17 هکتاری بخش شهری و 2 هکتاری بخش صنعتی می­باشد. افزایش مناطق صنعتی شهرستان و افزایش مناطق با کاربری کشاورزی دو مورد بسیار با اهمیت در تغییر محتمل الگوهای کشت و اقلیم کشاورزی منطقه بوده و شایسته توجه بیشتر در برنامه ریزی های بلند مدت زیست محیطی منطقه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of land-use changes using satellite images in Zarand region, Kerman

نویسندگان [English]

  • S Delgarm 1
  • M Ganjalikhani 1
  • B Bakhtiari 2
1 M. Sc. graduate, Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Water Eng. Department,, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar university of Kerman
چکیده [English]

Land-use changes especially agricultural lands have a significant impact on  the microclimate of a region,natural resrource managrment and land-atmoshptre interactions .Remote sensing is a reliable and precise techniques in generating land-use maps. The aim of this study, is producing to a land use map by and detection of land cover pattern changes including urban,industrial agricultural and fallow land in Zarand region, Kerman province,south of Iran, during 1987 to 2020. In order to classify land use in four above mentioned types, three methods of maximum likelihood, artificial neural network, and support vector machine were used. The support vector machine was found to be the best performing method. In general, the generated land-use maps in the studied years showed an increase of 64,17 and 2 hectares in the agricultural, urban and industrial land uses, respectively. The observed increase in industrial and agricultural lands are quite important in possible changes of cropping pattern and agroclimatic condtion of the region and needs further investigatin in long term environmental management planing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agro-climate
  • Artificial neural network
  • ETM+
  • Land-use
  • Support vector machine