پهنه‌بندی نیازهای گرمایشی و سرمایشی محصولات مهم گلخانه‌ای در گسترۀ ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش تحقیقات مهندسی گلخانه، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران.

2 دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

 با توجه به تغییر پذیری عوامل اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، ضرورت دارد تا تامین نیازهای دمایی گیاهان گلخانه ای جهت مکانیابی صحیح احداث گلخانه ها ،  بهینه سازی مصرف انرژی و بهره وری تولید موررد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات بلندمدت دمای هوا در ایستگاههایی منتخب در گستره ایران، اقدام به برآورد نیازهای گرمایشی و سرمایشی هفت محصول مهم گلخانه‌ای کشور در سه دسته از گیاهان صیفی و تزیینی شامل  خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل‌دلمه‌ای، توت‌فرنگی گل‌های داوودی، رز و میخک شده است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر وجود تغییرات مشهود در نیازهای سرمایشی و گرمایشی گیاهان منتخب در سطح کشور بوده است. به نحوی که، متوسط مقادیر نیاز گرمایشی برای محصولات موردمطالعه فوق الذکر به ترتیب 3322، 4206، 3598،3598، 3059، 3894، 2322  درجه-روز و نیاز سرمایشی به ترتیب 1850، 1850، 2052،2476 2261، 2052، 2476 درجه-روز برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Zoning the heating and cooling requirements of several major greenhouse plants in Iran

نویسندگان [English]

  • Ghasem Zarei 1
  • Mohammad Khaledi-Alamdari 2
1 Associate Professor, Department of Greenhouse Engineering, Agricultural Engineering Research Institute, Karaj, Iran
2 Ph.D of Irrigation and Drainage, Department of Water Engineering, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Considering the spatial variability of climatic conditions across Iran and water scarcity, it is important to investigate whether the heat and cooling requirements of greenhouses are met for their improved and efficient operation and energy management. In this study, using long-term temperature data of selected stations of entire country, the heating and cooling requirements of seven major greenhouse vegetable crops and flowers including cucumbers, tomatoes, peppers, strawberries, chrysanthemums, roses and nations were estimated. The results of this study revealed a significant variation in cooling and heating requirement across Iran. The average values of heating demand for the studied plants are 3322, 4206, 3598, 3598,3059, 3894, and 2322 degree-days respectively. The corresponding mean cooling demand were 1850, 1850, 2052, 2261, 2052, 2476 units respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse
  • Energy
  • Heat demand
  • Iran
##Afary, J., Mostofi, Kh., Avery, P.W. 2021. "Iran". Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/place/Iran. ##Ahmadi, M., DadashiRoudbari, A., Ebrahimi, R. 2017. Relationship modeling heating and cooling degree days in the territory of Iran with air temperature. Researches in Earth Sciences, 8(2): 127-140. (In Farsi) ##ASHRAE. 2001. Ashrae handbook Fundamentals. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 916p. ##Apaydin, H., Sonmez, K., Yildirim, E. 2004. Spatial interpolation techniques for climate data in the GAP region in Turkey, Climate Research, 28(1): 31-40. ##Bisaglia, C., Cutini, M., Romano, E., Fedrizzi, M., Menesatti, P., Santoro, G., Frangi, P., Minuto, G., Tinivella, F., Miccolis, V., Candido, V., 2007. Trends and perspectives for the optimal use of energy in ornamental plant production and distribution in Italy. International Symposium on High Technology for Greenhouse System Management: Greensys 801:795-802##Dirks, K.N., Hay, J.E., Stow, C.D. Harris, D., 1998. High-resolution studies of rainfall on Norfolk Island: Part II: Interpolation of rainfall data. Journal of Hydrology, 208(3-4):187-193. ##Filiz, M., Coşkun, M. 1996. Developing Technologies in Greenhouse Air Conditioner Regulation and Shading in Greenhouses. 6th International Congress on Agricultural Mechanisation and Energy. (Turkish) Ankara – Türkiye##Golshan, M., Ebrahimi, P., Esmali Ouri, A. 2015. Choosing the Best Method of Interpolation for the Average Zoning of Annual Temperature in Iran, Geography and Environmental Sustainability, 5(1):57-71. (In Farsi) ##Korczynski, P. C., Logan, J., Faust, J. E. 2002. Mapping Monthly Distribution of Daily Light Integrals across the Contiguous United States, HortTechnology horttech, 12(1):12-16. ##Masoodian, A., Alijani, B., Ebrahimi, R. 2012. A Tempo-Spatial Survey of Degree Day (Heating and Cooling) in Iran. Geography and Environmental Sustainability, 1(1): 23-36. (In Farsi) ##Movahed, S. 2013. Providing practical solutions for optimal use of agricultural water with the greenhouse method. MSc Thesis. Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University Science and Research Branch. ##Von Zabeltitz, C. 1999. Greenhouse structures. In: Stanhill G, Zvi Enoch H (eds) Greenhouse ecosystems, Ecosystems of the world, Amsterdam, 20:17–69. ##Von Zabeltitz, C., Baudoin, W. 1999. Greenhouses and shelter structures for tropical regions. FAO plant production and protection paper no. 154. ##Zarei, G., Javadimoghaddam, J., Faridi, H. 2021. Controlling Significance of the Effective Parameters in Environmental Conditions of Commercial Greenhouses. Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 6(2): 123-138. (In Farsi) ##Zarei, G., Momeni, D., Javadimoghaddam J. 2019. Comprehensive locating guide for greenhouse construction. AREEO, 180p. (In Farsi) ##Zarei G., Khaledi, M., Dehghni sanij, H., Soleymani, H. 2022, Determining the heating and cooling needs of greenhouses in the Iran. Deputy Minister of Horticulture. AREEO. (In Farsi) ##