تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم بر مبنای سناریوی خوشبینانه واداشت تابشی (مطالعه موردی: جنوب استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری آب و هواشناسی گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار، گروه اقلیم شناسی، واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.22125/agmj.2022.242504.1100

چکیده

هدف از این تحقیق، آشکارسازی روند تغییرات اقلیمی در ایستگاههای مطالعاتی در جنوب استان خوزستان (آبادان، اهواز و دزفول) در دوره پایه (1980-2010) و بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم در ایستگاه دزفول بر اساس سناریوی واداشت تابشی RCP2.6 است. داده‌های اقلیمی آینده تا سال 2040 با استفاده از پایگاه داده‌های CCAFS و WorldClim1.4 با تفکیک زمانی 5 دقیقه‌ای دریافت و توسط مولد هواشناسی SDSM مقیاس کاهی شد. در مرحله بعد نقشه متغیرهای بارش، دمای کمینه و بیشینه در محیط نرم‌افزار ArcGIS10.4 با روش IDW ترسیم شد. با توجه به هدف مطالعه، تغییرات محتمل طول فصل رشد در منطقه دزفول بررسی گردید. نتایج نشان داد که تا سال 2041 مراحل فنولوژیکی از کاشت تا برداشت حدود 15 روز کوتاهتر خواهد شد. تقدم زمانی در مرحله ظهور سنبله در انتهای دوره آینده، به‌طور متوسط 8 تا 10 روز خواهد بود. در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی یک نوسان مشاهده شد، به‌طوری‌که از سال 2021 تا 2031 مرحله رسیدگی دانه بین 22 فروردین تا 3 اردیبهشت متغیر است. ولی از سال 2031 تا 2040 بین اول فروردین تا 22 فروردین متغیر می‌باشد. به عبارت دیگر، پیش‌نگری مؤید آن است که رسیدگی گندم نسبت به دوره پایه بین 10 تا 15 روز زودتر رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of climate change on the wheat crop calendar under RCP2.6 scenario (Case study: South of Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • fatemeh amiri 1
  • GHorbanian GHorbanian 3
  • Jafar Morshedi 3
1 PhD Student. Department of Geography Management, Ahvaz Brench, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Climatology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is detection of climate change trend in 3 selected stations namely Abadan, Ahvaz and Dezful in the south of Khuzestan province,Iran during the baseline period of (1980-2010) and investigation the possible effect of climate change on the wheat crop calendar in Dezful region based on the RCP 2.6 scenario. The future projected climatic data with temporal resoulution of 5 mintues were retrived from CCAFS and WorldClim1.4 climate databases and downscaled using SDSM weather generator, till 2040. The precipitation, minimum and maximum temperature variables maps were produced by ArcGis10.4 software using the IDW . The possible effect of climate change on growing season length in Dezful station was assesed.The results showed that, on average,the beginning of all phenological stages from planting to harvest would occur about 15 days earlier by the end of future period.This sift for the heading phase is projected to be 8 to 10 days. For the physiological maturity stage, a different trend was observed, so that during near future period, i.e., 2021 to 2031, the maturity stage will occur between April 11th to April 22nd,but during 2031 to 2041, the date of maturity varies between 21 March to 11 th April. In other words, It is projected that by the middle of the century, the wheat crop maturity would happen sooner between 10 and 15 days in the study station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Wheat
  • Khuzestan
  • RCP scenario.Growing season