تحلیل چندمتغیره خشکسالی‌های هواشناسی در ایران با استفاده از شاخص کمبود توأم (JDI)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

پایش و پیش‌بینی خشکسالی به عنوان یک پدیده حدی طبیعی، در مدیریت منابع آب و تولیدات کشاورزی اهمیتی ویژه دارد. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی خشکسالی‌های هواشناسی در گستره ایران با استفاده از شاخص کمبود توأم (JDI) و مقایسه آن با SPImod می‌باشد. برای این منظور از داده‌های بارش ماهانه 41 ایستگاه هواشناسی ایران در دوره آماری 2017-1971 استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص SPImod تغییرات فصلی بارش را به خوبی توصیف می‌کند. چون تحلیل بر مبنای شاخص SPImod به مقیاس‌های زمانی حساس بوده و احتمال ظاهر شدن نتایج ناسازگار در پنجره‌های زمانی مختلف وجود دارد. جهت رفع این نقایص از شاخص کمبود توأم (JDI) استفاده شد که مبتنی بر بسط توزیعی توأم از شاخص‌های SPImod با مقیاس زمانی 1 تا 12 ماهه به کمک توابع مفصل می‌باشد. نتایج کاربست شاخص JDI نشان داد که تعداد ماه‌های خشک (با شاخص منفی) در مناطق غرب، شمال‌غرب و برخی استان‌های شمالی بیشتر از سایر مناطق کشور بوده است. در مرحله بعد، سه مشخصه خشکسالی شامل مدت، شدت و فاصله بین آغاز دو خشکسالی متوالی از سری زمانی JDI استخراج گردید. نتایج همبستگی بین مشخصه‌های خشکسالی حاکی از همبستگی بالای 7/0 بین آن‌ها بود. جهت تحلیل چند‌متغیره مشخصه‌های خشکسالی، برازش 9 تابع مفصل نیز بررسی گردید که از میان آن‌ها، تابع فارلی- گامبل– مورنگسترن به عنوان گزینه برتر برای بسط توزیع سه‌متغیره جهت پایش خشکسالی در ایستگاه‌های مطالعاتی تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multivariate Analysis of Meteorological Droughts in Iran Using Joint Deficit Index (JDI)

نویسندگان [English]

  • Z.abihollah Khani Temeliyeh 1
  • H. Rezaei 2
  • R. Mirabbasi Najafabadi 3
1 Ph. D. Student in Water Resources Engineering, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran
2 Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Drought is a natural phenomenon, therefor Drought monitoring and forecasting, especially the precise timing of its onset and duration, is of particular importance in water resources management and planning to mitigate drought effects. The purpose of this study is to evaluate, the meteorological droughts in the whole country of Iran using the Joint Deficit Index (JDI) and compared its with SPImod. For this purpose, the monthly precipitation data from 41 meteorological stations in Iran were used in the period of 1971-2017. The results showed that the SPImod index can describe seasonal variations of precipitation which is an advantage for this index. On the other hand, analysis based on the SPImod is sensitive to time scales, as it may present contradictory results in different time scales. To correct these defects the Joint Deficit Index (JDI) can be used. The basis of the JDI index is to create a joint distribution of SPImod indices with time scales of 1 to 12-month using copula functions. The results of the JDI index showed that the number of dry months (JDI <0) in the west, northwest, and some northern provinces were more than other parts of the country. In the next step, the drought characteristics, including severity, duration and the inter-arrival time were extracted from the JDI index time series. The results indicated that the correlation among drought characteristics were more than 0.7. In order to trivariate analysis of drought characteristics, the fitness of nine different copula functions were examined that the Farley- Gamble- Morgenstern copula was specified as the best function for constructing the trivariate distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copula function
  • Drought
  • Joint distribution
  • Nested method
  • Joint Deficit Index
Ahmadi, F., Mirabbasi Najafabadi, R., Radmanesh, F. 2015. Application of Joint Deficit Index (JDI) for analyzing droughts over the southern margin of the Caspian Sea. Iranian Journal of Soil and Water Research, 46(3), 431-442. (In Farsi).
Ayantobo, O. O., Li, Y., Song, S. 2019. Multivariate Drought frequency analysis using four-variate symmetric and asymmetric  archimedean   copula   functions   Theoretical And Applied Climatology, 33:103–127.
Bazrafshan, O., Zamani, H., Shekari, M.2019. A copula‐based index for drought analysis in arid and semi‐arid regions of Iran. Natural Resource Modeling; e12237. ttps://doi.org/10.1111/nrm.12237
Boroghani, M., Taie, M., Mirnia, S. 2014. Analysis of relationship between hydrogeological and climatological droughts using SWI and SPI indices in Sabzevar Plain. Iranian Journal of      Range and Desert Research, 20(4), 733-744.(In Farsi).
Chen, L., Singh, V.P., Guo, S., Hao, Z., Li, T. 2012. Flood coincidence risk analysis using multivariate Copula function. Journal of Hydrologic Engineering 17(6): 742-755.
Cheraghalizadeh, M., Ghameshlou, A.N., Bazrafshan, J., Bazrafshan, O. 2018. A copula-based joint meteorological–hydrological drought index in a humid region (Kasilian basin, North Iran). Arabian Journal of Geosciences, 11(12): https://doi.org/10.1007/s12517-018-3671-7.
Daneshmand, H., Mahmoudi, P. 2017. A spectral analysis of Iran's droughts. Iranian Journal of Geophysics, 10(4), 28-47. (In Farsi).
Favre, A.C., Adlouni, S. El., Perreault, L., Thiemonge, N., Bobee, B. 2004. Multivariat hydrological frequency analysis using copulas. Water Resources Research, 40, W01101.
Filho, J.D.P., Portela. M.M., Studart, T.M.D.C., Filho, F.D.A.S. 2019. A continuous drought probability monitoring system, CDPMS, based on copulas. Water, 11(9), 1925; https://doi:10.339 0/w11091925.
Javizadeh, S., Hejazizadeh, Z. 2019. Analysis of drought spatial statistics in Iran. Researches in Geographical Sciences. 19 (53): 251-27. (In Farsi).
Joe, H. 1997. Multivariate models and dependence concepts. London: Chapman & Hall. 399 pp.
Kao, S.C., Govindaraju, R.S .2010. A copula-based joint deficit index for droughts. Journal of Hydrology 380: 121-134.
Kao, S.C., Govindaraju, R.S. 2008. Trivariate statistical analysis of extreme rainfall events via the Plackett family of copulas. Water Resources Research. 44(2): 102-115.
Loukas, A., Vasiliades, L .2004. Probabilistic analysis of drought spatiotemporal characteristics in Thessaly region, Greece. Natural Hazards and Earth System Sciences, 4: 719–731.
McKee, T.B., Doeskin, N.J., Kleist, J. 1993. The relationship of drought frequency and duration to time scales. In Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology, January 17-22, Anaheim, California. pp. 179-184.
 Mesbahzadeh, T., Mirakbari, M., Mohseni Saravi, M., Soleimani Sardoo, F., Miglietta, M.M. 2019. Meteorological drought analysis using copula theory and drought indicators under climate change scenarios (RCP), Meteorological Applications, 27(1): 1-20.
Mirabbasi Najafabadi, R., Ahmadi, F.,  Ashuri,     M., Nazeri Tahroudi, M. 2017. Droughts analysis in the Northeast of Iran using Joint Deficit Index (JDI). Iranian Journal of Ecohydrology, 4(2), 573-585. (In Farsi).
Mirabbasi, R., Anagnostou, E. N., Fakheri-Fard, A., Dinpashoh, Y., Eslamian, S. 2013. Analysis of meteorological drought in northwest Iran using the Joint Deficit Index. Journal of Hydrology, 492, 35–48.
Mirabbasi, R., Fakheri-Fard, A., Dinpashoh, Y. 2012. Bivariate drought frequency analysis using the Copula method. Theoretical and Applied Climatology, 108, 191–206
Mishra, A.K., Singh, V.P. 2010. A review of drought concepts. Journal of Hydrology, 391:202–216.
Mojarad, F., Khiri, R., Noori, Z. 2015. Frequency analysis of daily droughts in Iran with Effective Drought Index, Journal of Geographical Sciences Applied Research, 14(35), 29-48. (In Farsi).
Nadi, M., Bazrafshan, J., Pourtahmasi, K., Bräuningd, A. 2016. Tree-ring based reconstruction of the joint deficit index in Javan-Roud Region, Kermanshah (Iran). International Journal of Climatology, 37(1), 420–429.
Nelsen, R. B., 2006, An Introduction to Copulas, Springer, New York. 269 pp.
Palmer, W.C. 1968. Keeping track of crop moisture conditions, nationwide: the new Crop Moisture Index, Weatherwise, 21: 156-161.
Ramezani, Y., Nazeri Tahroudi, M. 2020 Improving the performance of the SPEI using four-parameter distribution function. Theoretical and Applied Climatology, 139, 1151–1162.
Salvadori, G., De Michele, C. 2006. Statistical characterization of temporal structure of storms. Advances in Water Resources, 29(6): 827–842.
Serinaldi, F. 2008. Copula-based mixed models for bivariate rainfall data: An empirical study in regression perspective. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 23(5), 677-693.
Serinaldi, F., Bonaccorso, B., Cancelliere, A., Grimaldi, S. 2009. Probabilistic characterization of drought properties through copulas. Journal of Physics and Chemistry of the Earth 34, 596–605.
Shiau, J. T. 2006. Fitting drought duration and severity with two-dimensional copulas. Water Resources Management. 20: 795–815.
Sklar, A. 1959. Distribution functions of n Dimensions and Margins. Publications of the Institute of Statistics of the University of Paris, 8, 229-231.
Sun, Peng., Zhang, Q., Yao, R., Wen, Q. 2019. Hydrological Drought Regimes of the Huai River Basin, China: Probabilistic Behavior, Causes and Implications, Water, 11(11), 2390; https://doi.org/10.3390/w11112390.
Wang, F., Wang, Z., Yang, H., Zhao, Y., Zhang, Z., Li, Z., Hussain, Z. 2019. Copula-based drought analysis using Standardized Precipitation Evapotranspiration Index: A case study in the Yellow River Basin, China, Water, 11(6), 1298; https://doi.org/10.3390/w11061298.
Wong, G., Lambert, M.F., Leonard, M., Metcalfe, A.V. 2010. Drought  analysis using trivariate  copulas  conditional  on  climatic states. Journal of Hydrologic Engineering. 15(2): 129-141.
Xu, Y. P., Booij, M. J., Tong, Y. B. 2010. Uncertainty analysis in statistical modeling of extreme hydrological events. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 24(5): 567–578.
Zeleanhastic, E., Salvi, A. 1987. A method of stream flow drought analysis. Journal of Water Resources Research, 23(1): 156-168.
Zhang, Q., Li, J., Singh, V. P., Xu, C.Y. 2012. Copula-based spatio-temporal patterns of precipitation extremes in China. International Journal of Climatology, 35(5): 1140-1152.