کلیدواژه‌ها = شاخص SPEI
ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی و خشکسالی‌ هواشناسی بر تولید برخی محصولات زراعی استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22125/agmj.2023.391272.1147

سکینه میجانی؛ بهاره پارسامطلق؛ زهره ابراهیمی خوسفی