کلیدواژه‌ها = عوامل اقلیمی
ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی و خشکسالی‌ هواشناسی بر تولید برخی محصولات زراعی استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22125/agmj.2023.391272.1147

سکینه میجانی؛ بهاره پارسامطلق؛ زهره ابراهیمی خوسفی


تحلیل اقتصادی تغییرات اقلیم بر عملکرد پنبه آبی در استان های منتخب

دوره 1، شماره 2، آبان 1393، صفحه 73-79

محمد نوروزیان؛ محمود صبوحی؛ ابوذر پرهیزکاری