نویسنده = سمیه حجابی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی سامانه استنتاج تطبیقی عصبی-فازی (ANFIS) در برآورد تابش کل خورشیدی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-14

10.22125/agmj.2020.170508.1056

حکیمه ابراهیمی؛ زهرا آقاشریعتمداری؛ سمیه حجابی؛ آرزو نازی قمشلو