کلیدواژه‌ها = تبخیرتعرق
تغییرات مکانی تبخیرتعرق مرجع در استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 2، آذر 1400، صفحه 61-66

10.22125/agmj.2021.262567.1106

ایمان ابراهیمی هفت چشمه؛ بهمن فرهادی بانسوله


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی سویا در منطقه گرگان

دوره 1، شماره 2، آبان 1393، صفحه 60-72

خلیل قربانی؛ مهدی ذاکری نیا؛ ابوطالب هزارجریبی