(مقاله علمی پژوهشی) بررسی نیاز گرمایی و پارامترهای رشد سه رقم تمشک سیاه (Rubus sp.) در شرایط اقلیمی ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

2 استادیار هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

چکیده

هر گیاه با توجه به شرایط اقلیمی محل رویش خود نیازمند دریافت مقدار معینی گرما برای تکمیل فصل رشد است. در این پژوهش به بررسی واحدهای گرمایی مراحل مختلف فنولوژی سه رقم تمشک سیاه خاردار پرداخته شده است. ارقام مورد بررسی پس از رفع نیاز سرمایی به گلخانه منتقل شدند. رقم سیلوان (زودرس)، ماریون (میان‌رس) و توپای (دیررس) به ترتیب برابر 91، 109 و 118 روز از کاشت تا برداشت را در گلخانه سپری نمودند. نتایج نشان داد که نیاز گرمایی ارقام مختلف تمشک جهت تکمیل مراحل فنولوژی با یکدیگر تفاوت دارند. تمشک سیاه زودرس نیاز گرمایی (43000 درجه ساعت) کمتری داشته و نسبت به والد خود رقم میان‌رس با نیاز گرمایی (51000 درجه ساعت) میوه درشت‌تری تولید می‌نماید. رقم زودرس در شرایط اقلیمی ساری، با استفاده از ظرفیت ژنتیکی خود توانست محصول خود را در بازه زمانی 91 روزه به بار برساند، درحالی‌که استفاده از ظرفیت گلخانه منجر شد که میوه این رقم دوماه زودتر از شرایط رایج در اقلیم محل کاشت به بار نشسته و منجر به تولید محصول خارج از فصل شود. در رقم توپای که در اکثر صفات با ارقام زودرس و میان‌رس تفاوت داشته، دوره فنولوژی طولانی‌تر بوده و وزن تک میوه و طول پاجوش نسبت به سایر ارقام بیشتر بوده است. این در حالی است که در این رقم، جوانه‌ها زودتر از سایر ارقام بازشده و برخی مراحل فنولوژی آن، از رقم میان‌رس زودتر اتفاق افتاد، اما نیاز گرمایی بالاتر از زمان تشکیل میوه تا رسیدن (55000 درجه ساعت) منجر به دیررسی محصول شد. مطلعات تکمیلی در زمینه نیازهای اقلیمی-زیستی ارقام مشابه این گیاه جهت اتخاذ شیوه های مناسب مدیریت کشت و افزایش عملکرد توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Heat Requirement and Growth Parameters of Three Cultivars of Blackberry (Rubus sp.) under climatic conditions of Sari, Iran

نویسندگان [English]

  • Amirali Mohammadi 1
  • Reza Norooz Valashedi 2
  • Mehdi Hadadinejad 3
1 M.Sc. Student of Horticulture, Department of Horticulture, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Assistant Professor in Agrometeorology, Water Engineering Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

Each plant requires specific amount of heat units complete its growing season. In this study, the heat units of different phenological stages of three cultivars of black raspberry have been investigated. After maintaining the chilling requirement, the studied cultivars were transferred to the greenhouse. The cultivars; Silvan (early), Marion (medium) and Topai (late) spent 91, 109 and 118 days from planting to harvest in the greenhouse, respectively. The results showed that the heat requirements of different raspberry cultivars to complete the phonological stages are different from each other. Early black raspberries variety has a lower heat requirement of 43,000 Cumulative Degree Growth Hours (CGDH) and produce larger fruits than their parent medium maturing variety with a heat requirement 51,000 CGDH. Under the climatic conditions of Sari, early maturing cultivars showed the capability to produce fruit in a 91 days period, while the same variety cultivated in the greenhouse, produced the fruits 2 month earlier, which is important in off-season production. For the Topai cultivar, which differs from early and middle cultivars in most traits, the phenological stages were longer and the single fruit weight and stalk length were higher comparing to other cultivars. However, in this cultivar, the buds break occurred earlier than other cultivars, although the higher heat requirement from fruit formation to ripening i.e. 55000 CGDH led to later ripening of the crop. Further studies on bioclimatic requirement of other blackberry varieties for proper management decisions and improving the production is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chilling requirement
  • Fruit Ripening
  • Bud break
  • Blackberry
  • Greenhouse