دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1399 
3. (مقاله علمی پژوهشی) برآورد عملکرد بالقوۀ گیاهان ذرت علوفه‌ای و گوجه‌فرنگی بر اساس رژیم تابشی‌-گرمایی منطقۀ ابهر

صفحه 14-25

10.22125/agmj.2020.220038.1089

فرهاد بیات؛ محمّدرضا جهانسوز؛ محمّدباقر حسینی؛ فریدون سرمدیان؛ غلامرضا پیکانی ماچیانی؛ مصطفی اویسی