(مقاله علمی پژوهشی) برآورد عملکرد بالقوۀ گیاهان ذرت علوفه‌ای و گوجه‌فرنگی بر اساس رژیم تابشی‌-گرمایی منطقۀ ابهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح‌نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 استاد گروه خاکشناسی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

5 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

6 دانشیار گروه زراعت و اصلاح‌نباتات، دانشگاه تهران، کرج.

چکیده

میزان عملکرد رقم خاصی از یک محصول در محیطی معیّن با آب و مواد مغذی کافی و عاری از آفات و بیماری‌ها به‌عنوان تولید بالقوه تعریف می‌شود. مطالعه‌ای جهت برآورد مقدار بالقوه مادۀ خشک کل (TDM) برای دو گیاه ذرت علوفه‌ای و گوجه‌فرنگی در شرایط مطلوب رشد بر اساس رژیم تابشی‌-گرمایی منطقۀ ابهر با استفاده از مدل رشد فائو در سال 1398 انجام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که  عملکرد عملکرد  TDM و دانه در ارقام هیبریدی ذرت متحمّل به تراکم بوته بالا در واحد سطح با شاخص سطح برگ 5/3، شاخص برداشت 52 درصد و طول فصل رشد 125 روز، به ترتیب در حدود 67/28 و 91/14 تُن در هکتار خواهد بود. متناظرا، برای گوجه‌فرنگی با شاخص سطح برگ 8/2، شاخص برداشت 65 درصد و فصل رشد 148 روزه، معادل 212 تُن در هکتار می باشد که با توجه به ماهیّت چندسالة این گیاه، عملکرد آن می‌تواند از طریق بهبود سبزمانی بوته‌ها و طولانی شدن مرحلۀ برداشت محصول افزایش یابد. بر اساس طول چرخۀ رشد گیاه ذرت و گوجه‌فرنگی، نیاز آبیاری آن‌ها به ترتیب برابر با 9/703 و 1/830 میلی‌متر برآورد گردید. یافته های پژوهش می تواند در بهبود عملکرد گیاهان زراعی منطقه با استفاده از روشهای مدیریتی مناسب با شرایط اقلیمی به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the potential yield of forage maize and tomato crops under radiation-thermal condition of “Abhar” region, Iran

نویسندگان [English]

  • Farhad Bayat 1
  • Mohammad Reza Jahansuz 2
  • Mohammad Bagher Hosseini 3
  • Fereydoun Sarmadian, 4
  • Gholam Reza Peykani 5
  • Mostafa Oveisi 6
1 Department of Agronomy and plant breeding, College of Agricultural Sciences and engineering, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, College of Agriculture and Natural Resources of Karaj, Faculty of Agriculture and Animal Sciences, Department of Agriculture and Plant Breeding, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Campus of Agriculture and Natural Resources, Faculty of Agricultural Science and Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran.
4 Professor of Soil Science and Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran
5 Assistant professor of Agricultural Economic, University of Tehran, Karaj, Iran.
6 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Tehran, Karaj.
چکیده [English]

Potential yield of a specific crop cultivar is obtained when it is grown with water and nutrients non-limiting and biotic stress (pest and diseases) effectively controlled. In 2019, a study was conducted to estimate the potential Total Dry Matter (TDM) of forage maize and tomato under optimum growth conditions, using FAO growth model under climatic condition of Abhar region, Iran. The results showed that the potential yield of TDM and the grain in hybrid cultivars of maize which are tolerant to high plant density with leaf area index of 3.5, harvest index of 52% and growing season of 125 days, will be about 28.67 and 14.91 t.ha-1, respectively. The potential yield of tomato with leaf area index of 2.8, harvest index of 65% and growing season length of 148 days will be 212 t.ha-1.Considering the perennial nature of the latter; its yield might be increased by prolonging the harvesting period. According to the length of growth season of maize and tomato crops, the irrigation water requirement was estimated 703.9 and 830.1 mm, respectively. Findings of the study may be applied in improving the yield of study crops using revised management options under climatic conditions of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potential yield
  • FAO growth model
  • Summer crop
  • Iran