بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای هواشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد هواشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

4 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر توجه به رویدادهای حدی (خشک‌سالی‌ها، سیل‌ها و امواج شدید گرمایی)، نه‌تنها به علت پیامدهای آن در بخش کشاورزی بلکه به منزله نشانگرهای تغییر اقلیم، اهمیت زیادی پیدا کرده است. افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای منجر به گرمایش جهانی و در نتیجه، تغییر در الگوی وقوع رویدادهای حدی اقلیمی شده است. در این پژوهش، 28 نمایه معرف وقایع حدی پیشنهادی پروژه مشترک مابین سازمان جهانی هواشناسی، کمیسیون اقلیم‌شناسی، گروه تغییرپذیری و پیش‌بینی‌پذیری اقلیم و برنامه تحقیقات جهانی در زمینه پایش و آشکارسازی تغییر اقلیم ازسری‌های زمانی روزانه دما و بارش 12 ایستگاه هواشناسی استان خراسان جنوبی در دوره آماری 2016-1992 محاسبه شدند. سپس، آزمون ناپارامتری من-کندال برای بررسی وجود و یا عدم وجود روند نمایه‌های حدی به کار رفت. نتایج نشان دادند که روند افزایش نمایه‌های حدی گرم و کاهش نمایه‌های حدی سرد در اکثر ایستگاه‌ها مشهود است به طوری‌که نمایه تعداد روزهای تابستانی که دمای حداکثر هوا بالاتر از 25 درجه سلسیوس است (SU25)، در کلیه ایستگاه‌ها دارای روند افزایشی و نمایه شب‌های سرد (TN10P) در اکثر ایستگاه‌ها دارای روند کاهشی است. همچنین به دلیل پراکندگی زیاد و میزان کم بارش در اغلب ایستگاه‌ها الگوی بارش منطقه‌ای مشخصی قابل ‌ارائه نیست ولی در کلیه ایستگاه‌ها روند کاهش بارش وجود دارد، به طوری‌که بارش‌های بالاتر از یک میلی‌متر در شمال و مرکز استان دارای روند کاهشی معناداری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the trend of extreme climatic events in South Khorasan province

نویسندگان [English]

  • Elham Abedini 1
  • Mohammad Mousavi Baygi 2
  • Abbas Khashei Siuki 3
  • Yahya Selahvarzi 4
1 Ph.D. student of Agrometeorology, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor of Agrometeorology, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Water Engineering, College of Agriculture, University of Birjand , Iran
4 Assistant Professor of Horticultural Sciences, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

In recent years, extreme events (droughts, floods, and extreme heat waves), as indicators of climate change, have received heightened attention. Increased concentration of greenhouse gases has led to global warming and significant changes in climatic extreme events pattern. In this study, 28 extreme indices proposed by a joint project between the World Meteorological Organization, the Climatic Group, the Climate Variability and Predictability Group, and the Global Research Program for Climate Change Monitoring and Detection, have been calculated from daily temperature and precipitation series of 12 meteorological stations in South Khorasan province during the period of 1992-2016. The non-parametric Mann-Kendall (MK) statistical test has been used to assess the significance of trend in extreme indices time series. The results showed a significant increasing trend in warm extreme indices and the decreasing trend for cold extreme events in most stations. Such that, the number of summer days with mean temperature above 25 degrees Celsius (SU 25) has an increasing trend in all stations. A decreasing trend was observed in cool nights (TN10P) series in most stations. There exists a high spatial variation for rainfall in the study region and no significant pattern could be observed, but in general, the trend in most stations is decreasing, for instance, the rainfall events greater than 1mm in north and central regions of the province has significantly decreased.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Temperature
  • Precipitation
  • South Khorasan
Alizadeh pahlavan, H., Zahrai, B. 2014. Statistical Downscalling of precipitation with the aim of assessing the effects of climate change on extreme events in urban areas the first climate change conference.Tehran. [In Farsi]
Christidis, N., Stott, P.A., Brown, S., Hegerl, G.C., Caesar, J. 2005. Detection of changes in temperature extremes during the second half of the 20th century. Geophysical Research Letters, 32(20): 1-5.
Esmaili, R., Gandomkar,A., Ghayoor,H.A. 2011. Zoning of climate changes rate base on agriculture approach in future climatic period (case study Khorasan Razavi province). Geography and Environmental Planning Journal, 41(1):35-52. [In Farsi]
Guo, E., Zhang, J., Wang, Y., Quan, L., Zhang, R., Zhang, F., Zhou, M.2019. Spatiotemporal variations of extreme climate events in Northeast China During 1960–2014. Ecological Indicators, 96: 669–683.
Im, E. S., Jung, I. W., Bae, D. H. 2011. The temporal and spatial structures of recent and future trends in extreme indices over Korea from a regional climate projection. International Journal of Climatology, 31(1):72–86.
IPCC.1995. Climate Change 1994: Radiative Forcing of Climate Change and an Evaluation of the IPCC IS92 Emission Scenarios. Reports of Working Groups I and III of the Intergovernmental Panel on Climate Change, forming part of the IPCC Special Report to the first session of the Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change.
IPCC. 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Working Group I Contribution to the IPCC 5th Assessment Report - Changes to the Underlying Scientific/Technical Assessment" (IPCC-XXVI)/Doc.
Kendall, M. G., Stuart, A., Ord, J. K. 1983. The Advanced Theoryof Statistics. Vol. 3, Design and Analysis, and Time- Series. 4th ed. Griffin, 780.
Kouzegaran, S., Mousavi Baygi, M. 2015. Investigation of Meteorological Extreme Events in the North-East of Iran. Journal of Water and Soil, 29 (3):750-764. [In Farsi]
Mohamadi, H., Taghavi, F. 2005. The trend of extreme temperature and precipitation indices in Tehran. Geographical Research, 53(2):151-172. [In Farsi]
Mondal, A., Kundu, S., Mukhopadhyay, A. 2012. Rainfall trend analysis by Mann-Kendal test: a case study of north-eastern part of Cuttack District, Orassia. International Journal of Geology, Earth and Environmental Sciences, 2 (1):70-78.
Najafi, M.R., Mahmoudi, M. H., Schoeneberg, A. T., Schnorbus, M.2018. Changes in Extreme Temperature and Precipitation Events in the Pacific Northwest: Effects of Climate Change and Natural Variability.  American Geophysical Union, Fall Meeting 2018, abstract #GC33J-1508.
Sensoy, S., Turkoglu, N., Akcakaya, A., Ekikici, M., Ulupinar, Y., Atay, H., Tuvan, A., Demirbas, H. 2013. Trends in Turkey Climate indices from 1960 to 2010. 6th Atmospheric Science Symposium (ITU). İstanbul. Turkey.
Sneyers, R. 1990. On the statistical analysis of series of observation. World Meteorological Organization (WMO). Technical Note, 143 Geneva: 192.
Sohrabi, M.M., Jae, H.R., Abatzoglou, J., Tracy, J. 2012. Climate extreme and its linkage to regional droughtover Idaho, USA. Natural Hazards, 65(1): 653-681.
Taghavi, F. 2010. Linkage between Climate Change and Extreme Events in Iran. Journal of the Earth and Space Physics, 36(2):33-43.
Toros, H., Mokari,M., Abbasnia,M.2019. Regional variability of temperature extremes in the maritime climate of Turkey: a case study to develop agricultural adaptation strategies under climate change. Modeling Earth Systems and Environment, 5(3): 857–865.
World Meteorological Organization (WMO). 1998. The Global Climate System Review. No. 856.
Zhang, X., 2007. ETCCDI/CRD climate change indices software, Jan 1, 2007, Climate Research Division of Environment Canada, cccma.seos.uvic.ca/ETCCDMI /software .shtml.                                Abaurreaa, J., Cebrián, C. 2001. Trend and Variability Analysis of Rainfall Series and their Extreme Events. Detecting and Modeling Regional Climate Change, 191-201.
Abedini,E., Tahhan,M.R., Borhani,R., Kouzegaran, S., Zarei,F., Lotfi, S. 2011. Comparison of Precipitation and Evapotranspiration Indexes in Southern Khorasan Province. The first National Conference on Sustainable Agriculture and the Sustainable Environment.Hamadan.Iran. [In Farsi]