موضوعات = اقلیم‌شناسی کشاورزی
تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم بر مبنای سناریوی خوشبینانه واداشت تابشی (مطالعه موردی: جنوب استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.22125/agmj.2022.242504.1100

فاطمه امیری؛ حسن لشکری؛ جبرائیل قربانیان؛ جعفر مرشدی