ارزیابی روش‌های نگاشت چندکی در تصحیح اریبی براوردهای بارش ماهواره TRMM در دوره رشد پوشش گیاهی (آوریل تا اکتبر) در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

10.22125/agmj.2022.289694.1117

چکیده

پوشش جهانی ماهواره TRMM امکان مناسبی برای استفاده از بارش براورد‌شده ماهواره مذکور در کشور فراهم نموده است. در ایران، مطالعات اندکی کارائی روش‌های پس‌پردازش را در تصحیح داده‌های بارش TRMM مورد بررسی قرار داده‌اند. هدف از این مطالعه، ارزیابی کارائی روش‌های نگاشت چندکی در بهبود داده‌های بارش TRMM در مقایسه با داده‌های زمینی است. برای این منظور، 10 روش نگاشت چندکی بر شبکه بارش TRMM در پهنه استان کرمانشاه در مقیاس زمانی ماهانه (ماه‌های آوریل تا اکتبر) طی دوره آماری 2005-2012 اعمال گردید. مبنای مقایسه، داده‌های بارش اندازه‌گیری شده در دوره زمانی مذکور در 13 ایستگاه همدید و 82 ایستگاه باران‌سنجی بود. نتایج نشان داد که قبل از اعمال روش‌های تصحیح، براورد بارش TRMM در مناطق مرتفع بیشتر و در مناطق پست و کم‌ارتفاع کمتر از مقادیر مشاهداتی در ایستگاه‌های زمینی است. به‌علاوه، مشخص شد که اختلاف بین بارش ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی در ماه‌های با بارش بیشتر (ماه آوریل و اکتبر) بسیار بیشتر از ماه‌های با بارش کمتر است. روش پارامتری تبدیل مقیاس با کمترین خطا به عنوان مناسبترین روش تصحیح معرفی شد. نتایج پس‌پردازش داده‌ها نشان داد که روش مذکور توانسته است دقت داده‌های بارش TRMM را بهبود دهد. به‌علاوه، ضریب همبستگی بین داده‌های زمینی و ماهواره‌ای بارش در محدوده 73/0 تا 94/0 (معنی‌دار در تراز 5 درصد) تغییر نمود، که بالاترین همبستگی‌ها در مقایسه بارش ایستگاه‌های سینوپتیک و TRMM به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Quantile Mapping Methods in Bias Correction of the TRMM Satellite’s Estimated Precipitation Data During Vegetation Growth Period (Apr-Oct) in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Javad Bazrafshan 1
  • Zahra Aghashariatmadary 2
  • Saeedeh Kamali 1
1 Dept. of Irrigation and Reclamation Engineering,, University of Tehran
2 Zahra Shariatmadari Assistant Prof., Irrigation & Reclamation Engrg. Dept. University of Tehran Karaj, Iran. Tel/Fax:+98-263-2241119
چکیده [English]

Global space coverage of the TRMM satellite imagery has provided a good opportunity to use the precipitation data estimated by this satellite in the country. Various studies have been conducted in the country to evaluate the accuracy of the above data in comparison to the measured data at ground stations. However, few studies have examined the efficacy of postprocessing methods in correcting TRMM precipitation data. The purpose of this study was to evaluate the performance of quantile mapping methods in improving TRMM precipitation data compared to ground data. For this purpose, 10 quantile mapping methods were applied to the gridded TRMM precipitation data in Kermanshah province on a monthly time scale (Apr-Oct) from 2005 to 2012. The ground precipitation data for the same time periods were collected from 13 synoptic weather stations and 82 rain gauges. The results showed that non-corrected estimations of TRMM precipitation data in the elevated (lowland) areas higher (lower) than the ground data. In addition, it was found that the difference between satellite- and ground-based estimates of precipitation in high-precipitation months was much greater than low-precipitation ones. The Parametric transformation of scale method with the least error, among the others, was introduced as the most appropriate quantile correction method. The results of data post-processing showed that the mentioned method could improve the accuracy of TRMM precipitation data. In addition, the correlation coefficient between ground measurements and satellite precipitation data varied in the range of 0.73 to 0.94 (significant at the 5% level), with the highest correlations obtained compared to the precipitation of synoptic and TRMM stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation
  • Quantile Mapping
  • TRMM
  • Bias Correction
  • Kermanshah