کلیدواژه‌ها = ضریب خاموشی
برآورد هفتگی کارایی مصرف تابش ذرت در شرایط پتانسیل تولید زراعی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 59-69

10.22125/agmj.2019.187260.1064

حمیدرضا افشارنادری؛ نوذر قهرمان؛ پرویز ایران نژاد


برآورد تابش خورشیدی ساعتی رسیده به گیاه گندم

دوره 1، شماره 2، آبان 1393، صفحه 1-10

آرتمیس رودری؛ شاهرخ زندپارسا