برآورد تبخیرتعرق واقعی در دشت قزوین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم متریک

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

برآورد دقیق نیاز آبی در شرایط محدودیت آب برای حفظ پایداری تولبدات کشاورزی در مناطق خشک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این تحقیق، تخمین تبخیر تعرق واقعی در دشت قزوین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم متریک می‌باشد. در این راستا نتایج الگوریتم متریک حاصل از تصاویر سنجنده MODIS ماهواره ترا و سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 با داده‌برداری لایسیمتری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آماره‌های ارزیابی نشان داد سنجنده ETM+ لندست 7 باضریب همبستگی 00/1=r، 91/0=RMSE، 10/0MAE= و 09/0SE= میلی‌متر در روز از تطابق قابل قبولی با داده‌های لایسیمتری در مقایسه با سنجنده MODIS برخوردار می‌باشد و به عنوان سنجنده برتر در این تحقیق برای برآورد تبخیر  تعرق واقعی گیاهان دشت قزوین توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of actual evapotranspiration in Qazvin plain using satellite Images and METRIC algorithm

نویسندگان [English]

  • R. Nazari 1
  • A. Kaviani 2
چکیده [English]

Proper estimation of crop water requirement is vitally important to maintain sustain crop production in arid regions, where water shortage is challenging. The aim of this study was to estimate actual evapotranspiration (ETa) of crops in Qazvin plain, Iran using satellite images and METRIC algorithm. In this regard,the obtained values of ETa by METRIC algorithm using  the images of Terra satellite MODIS sensor and Landsat 7 satellite ETM+ sensor, were compared with lysimeteric measurements Results of the statistical comparisons showed that Landsat 7 ETM+ sensor with correlation coefficient of r=1.00, RMSE=0.91 mm day-1 and MAE=0.10 mm day-1 and Standard Error (SE) =0.09 mm day-1 had more acceptable agreement with measured data comparing with those obtained from MODIS sensor and can be recommended as the preferred option in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evapotranspiration
  • Remote Sensing
  • Lysimeter
  • Qazvin plain
  • Iran