مقایسه عملکرد مدل‌های SDSM و LARS-WG در شبیه‌سازی متغیرهای هواشناسی در منطقه شمال غرب ایران 

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان

چکیده

در این پژوهش عملکرد دو مولد داده هواشناسی SDSM و LARS-WG در شبیه‌سازی متغیرهای اقلیمی بارش، دمای کمینه و بیشینه روزانه در منطقه شمال غرب ایران مورد مقایسه قرار گرفته است. شبکه مطالعاتی شامل 12 ایستگاه هواشناسی با حداقل دوره آماری 40 ساله بوده و داده‌های دما و بارش روزانه این ایستگاه‌ها در دوره 1990-1961 به عنوان دوره پایه مورد استفاده قرار گرفتند. برای مقایسه دقت دو مدل از دو آزمون ناپارامتری همبستگی و مقایسه‌ای من- ویتنی و شاخص ریشه مربعات خطا (RMSE) استفاده شده است. نتایج نشان داد که برای دماهای کمینه و بیشینه دو مدل عملکرد مشابهی دارند، ولی تعداد ماه‌های با همبستگی معنی‌دار در طول دوره پایه در مدل SDSM بیشتر از مدل LARS-WG است. برای داده‌های بارش، متوسط شاخص RMSE در مدل SDSM و LARS-WG به ترتیب 5/26 و 0/32 میلی‌متر بوده است که حاکی از بالاتر بودن دقت مدل SDSM می باشد. بر اساس یافته‌های مطالعه، سطح معنی‌داری اختلاف داده‌های مشاهده شده و شبیه سازی شده طبق آزمون ناپارامتری من- ویتنی در دو مدل یکسان بود. تعداد ماه‌های با همبستگی معنی‌دار در مدل SDSM بیش از مدل دیگر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of SDSM and LARS-WG models for simulation of meteorological variables in Northwest of Iran

نویسندگان [English]

  • B. Sobhani 1
  • M. Eslahi 2
  • Y. Akbar Zadeh 3
چکیده [English]

In this study, the performance of two statistical weather generators the Statistical Downscaling Model (SDSM) and LARS-WG in simulating daily values of rainfall, maximum and minimum temperatures in northwest of Iran is compared. The study network was consisting 12 weather stations with minuim 40 years of daily temperature and precipitation data. The 1961-1990 period was used the baseline for models evaluation. In this study, two non-parametric tests of correlation and Mann-Whitney were used in monthly basis for comparisons.Root mean square error (RMSE) was used to compare the accuracy of two models. The results showed that the skill of both model in simulating minimum and maximum temperature data is similar, but the number of month with higher correlation was more in case of using SDSM.For precipitation data, the mean RMSE values of SDSM and LARS-WG models simulations were 26.5 and 0.32 mm, respectively which indicates higher accuracy SDSM.No significant differences between the observed and simulated data were found using the Mann-Whitney nonparametric test.The number of month with significance correlation with slightly more in SDSM comparing the other model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mann-Whitney test
  • Rainfall
  • Temperature
  • Weather generator
  • Iran