بررسی ارتباط بین سیگنال های اقلیمی (SOI، MEI، NINO، NAO) و خشکسالی هواشناسی در استان کرمان

نویسنده

چکیده

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی می باشد که خسارات زیادی به زندگی انسان و زیست بوم های طبیعی وارد می کند. استان کرمان در سال های اخیر خشکسالی های شدیدی را تجربه کرده است. سیگنال های اقلیمی که بیان گر تغییرات دما و فشار هوا در اقیانوس ها هستند، یکی از تأثیر گذار ترین پارامترها در مقیاس جهانی بر الگوهای آب و هوایی به ویژه بارش محسوب می شوند. بررسی تأثیر این سیگنال ها بر بارش ایران می تواند دقت پایش و پیش بینی خشکسالی را افزایش دهد. در این تحقیق به بررسی تأثیر سیگنال های اقلیمی SOI، NINO4، NINO3, 4، NINO3، NINO1, 2، NAOو MEIبر بارندگی استان کرمان پرداخته شده است. برای این منظور از آمار ماهانه 64 ایستگاه باران سنجی در یک دوره 36 ساله و داده های مربوط به سیگنال های اقلیمی در همین بازه زمانی استفاده شد. همچنین مقیاس های 1، 3 و 12 ماهه شاخص بارش استاندارد (SPI) نیز به عنوان نمایه معرف خشکسالی محاسبه گردید. همبستگی بین شاخص SPIو سیگنال های اقلیمی به شش حالت مختلف همزمان و با تأخیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی های ماهانه، فصلی و سالانه نشان داد که سیگنال های اقلیمی SOI، NINOوMEI بیشترین تأثیر را بر نوسانات بارندگی ماهانه، فصلی و سالانه در استان کرمان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the relationship between the some climate signals (SOI, NAO, MEI, NINO) and meteorological drought in Kerman province, Iran

نویسنده [English]

  • A. Fatehi Marj
چکیده [English]

Drought which causes great losses to human life and natural ecosystems occurs very frequently in Iran. In recent years, Kerman province, southeast of Iran has been severely affected by this phenomenon. The aim of this study is to assess the relation between climate signal and meteorological drought (lack of adequate rainfall) in this region. Climate signals, as indications of changes in ocean/atmosphere temperature and pressure, are one of the most influential parameters on global scale weather patterns. The effect of these signals on the spatial and temporal patterns of rainfall in a give region is quite important in drought monitoring studies. In this study the impact of climate signals MEI, NAO, NINO1, 2, NINO3, NINO3, 4, NINO4, SOI on rainfall in Kerman province has been studied. Monthly data of 64 rain gauges for 36 years period from 1970 onwards and corresponding values of mentioned signals for same period were retrieved and used. The Standardized Precipitation Index (SPI) in 1, 3 and 12 month time scale were elaborated for drought monitoring. The correlation between climatic signals and SPI, were examined in six different cases (simultaneous and delayed phase). The results showed that MEI, NINO4, SOI have greatest impact on Kerman rainfall in different time scales, i.e. monthly seasonal and annual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drought

  • Climate Signals
  • SPI Index
  • Kerman