بررسی تاثیر جهت جغرافیایی و موقعیت میوه در تاج پوشش درخت بر ویژگی های کیفی میوه پرتقال رقم سانگین

نویسنده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

پرتقال(Citrus sinensis) گیاهی نیمه گرمسیری است که در گستره ای از اقلیم های نیمه سردسیری تا گرمسیری می روید. اقلیم تابشی می ت واند بر ویژگی های فیزیکی و زیست شیمیایی میوه اثر بگذارد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثر موقعیت جغرافیایی و جای گیری میوه در سایه بان گیاهی بر ویژگی های کیفی میوه پرتقال رقم سانگین است. در این پژوهش از طرح بلوک های کامل تصادفی در قالب کرت های خُرد شده استفاده شد. دو تیمار جهت جغرافیایی شمال و جنوب به عنوان کرت اصلی، و از موقعیت جای گیری میوه در سایه بان گیاهی، در سطح یا ژرفای سایه بان، به عنوان کرت خرد شده استفاده شد. این پژوهش با سه تکرار در روستای سمسکنده شهرستان ساری در سال 1391 اجرا شد. یافته های این پژوهش نشان گر آن است که مقدار آنتوسیانین و کاروتنوییدهای میوه با نزدیک شدن به رسیدگی میوه روندی افزایشی داشت. جهت جغرافیایی و جای گیری میوه در تاج درخت روی مقدار آنتوسیانین و کاروتنویید میوه اثر معنی داری داشت. فعالیت کلروفیل a، bو a*b میوه با نزدیک تر شدن میوه به رسیدگی کامل کاهش یافت. تیمارها اثر معنی داری بر مقدار pH، مواد جامد حل شونده کل (TSS)، درصد اسید تیتر شدنی، TA(%) و نسبت TA/TSS در دوره اندازه گیری نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of geographical aspects and fruit location within orange tree canopy on Sangin orange fruit quality

نویسنده [English]

  • M. Raeini-Sarjaz
چکیده [English]

Orange (Citrus sinensis) is a subtropical fruit which grows in a wide range of climates. Radiation climate could affect physical and biochemical characteristics of fruit. Therefore, the aim of this research is to evaluate the effects of geographical aspects and fruit location within the canopy on orange fruit quality. A complete block design with split plots was employed to conduct this research in Sari vicinity, Semeskandeh, in 2012. Geographical aspects of north and south were assigned to main plots and location of fruit, deep within the canopy or sunlit, were assigned to subplots with three replications.andnbsp; The results showed that geographical aspect and fruit location significantly affected fruit anthocyanin and carotenoids. As fruit reached its ripening stage the a,b and a*b chlorophyll activity reduced. Both treatments had no significant influence on total soluble solids (TSS), Titratable Acidity percentage (TA %) and the ratio of TA/TSS during the trial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canopy

  • Chlorophyll
  • Fruit quality
  • Geographical aspect
  • Harvest time