اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علی خلیلی

استاد، دانشگاه تهران

akhaliliut.ac.ir
0000-0003-2779-9644

مدیر مسئول

بهرام بختیاری

دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

depagr.uk.ac.ir/~drbakhtiari
drbakhtiariuk.ac.ir
0000-0001-6555-4328

h-index: 15  

مدیر داخلی

نوذر قهرمان

دانشیار، دانشگاه تهران

nghahremenut.ac.ir
0000-0002-9442-8870

اعضای هیات تحریریه

علی خلیلی

استاد، دانشگاه تهران

akhaliliut.ac.ir

محمود رائینی سرجاز

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

raeiniyahoo.com
0000-0002-6306-6344

نوذر قهرمان

دانشیار، دانشگاه تهران

nghahremenut.ac.ir

ایمان بابائیان

دانشیار پژوهشکده اقلیم‌شناسی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، مشهد، ایران

ibabaeianyahoo.com
0000-0002-9281-062X

h-index: 11  

بهرام بختیاری

دانشیار (دانشگاه شهید باهنر کرمان)

depagr.uk.ac.ir/~drbakhtiari
drbakhtiariuk.ac.ir
0000-0001-6555-4328

h-index: 15  

غلامعباس بارانی

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

gabuk.ac.ir
0000-0002-8179-3983

محمد آقا بلوری زاده

استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

ma.bolorizadehkgut.ac.ir

غلامعلی کمالی

دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

a.kamalisrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پرویز ایران نژاد

دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران

piranut.ac.ir

نوید قاجارنیا

Bureau of Meteorology, Science and Innovation Group
Level 9, 700 Collins St, Docklands, Vic 3008, Australia

navid.ghajarniabom.gov.au

جابر رحیمی

Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Meteorology and Climate Research, Atmospheric Environmental Research (IMK-IFU), Garmisch-Partenkirchen, Germany
Pioneer Center Land-CRAFT, Department of Agroecology, Aarhus University (AU), Aarhus, Denmark

jaber.rahimikit.edu

ویراستار انگلیسی

نوذر قهرمان

دانشیار، دانشگاه تهران

nghahremanut.ac.ir

محمود رائینی سرجاز

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

raeiniyahoo.com

دستیار سردبیر

زهرا افضلی گروه

دستیار سردبیر و مسئول دفتر نشریه

zahraafzali91yahoo.com